Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT434 Kentsel Dönüşüm (SD 6) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Türkiye’de kent çöküntü alanlarının belirlenmesi, arazi değerlendirmesi, kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanmasını öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Faik Ahmet SESLİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Ülger, N.E., Türkiye'de Arsa Düzenlemeleri ve Kentsel Dönüşüm, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Eylül 2010. • Dündar, Ö. Changing Meanings of Urban Renewal: Ankara Dikmen Valley Development Project Department of Urban and Regional Planning, METU: Ankara, (1997) PhD Thesis. • GOKSU, F., (2002), Dönüşüm Projelerinde Yenilikçi Yaklaşımlar, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul, • 5272 sayılı Belediyeler Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, Yerel Yönetimler aktüel Yayınları 2005, Yerel Yönetimlerde kullanılan haritalar Halıhazır,İmar ve Kadastro haritaları. ÖZDEN; P. P. ‘Kentsel Yenileme Uygulamalarında Yerel Yönetimlerin Rolü Üzerine Düşünceler ve İstanbul Örneği’ (MART 2001), • BALAMİR, M. ‘Türkiye’de kentsel İyileştime ve dönüşüme İlişkin Güncel Öneri ve Modeller’, • DEMİRSOY, M.S. “kentsel dönüşüm projelerinin kent kimliği üzerine etkisi (Lübnan-Beyrut-Solidere kentsel dönüşüm projesini örnek alan incelemesi)”, 2006. • 5104 SAYILI KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ HK. KANUN • 5366 SAYILI YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HK. KANUN • 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kentsel dönüşüm kavramı, Kentsel Dönüşüm Türleri, Kentsel Dönüşümün Bileşenleri, Kentsel Dönüşümün yasal dayanakları, Kentsel Dönüşümün hukuki ve teknik yönden incelenmesi, Riskli alan, rezerv yapı alanı kavramları, AMB tespiti işlem adımları, Dönüşüme konu alanların fiziki ve çevre görünümünün değerlendirilmesi, proje alanlarının belirlenmesi ve yeni imar planlarının hazırlanması ilkeleri, kentsel dönüşüm alanlarında taşınmazların tespit çalışmaları, arazi değerlendirmesi, Arsa ve Arazi Düzenlemesi, Proje maliyetleri, finansman ve gelirler, devir işlemleri, Türkiye ve Dünyada gerçekleştirilmiş örnek Kentsel Dönüşüm Projelerinin incelenmesi ve yorumlanması, Kentsel Dönüşüm Projelerinin Uygulama Aşamaları, Değerleme Esaslı Kentsel Dönüşüm Uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 67 1
4 Quiz 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 8 2 16
2 Final Sınavı 6 2 12
5 Derse Katılım 14 1 14
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arazi Yönetimi ve Sürdürülebilirlik kavramları, Yerel Yönetimlerde Yetki ve Sorumluluklar, Belediyeler Yasası ve Mevzuat KENTSEL DÖNÜŞÜM_son_2019.pdf
2 Kentsel dönüşüm kavramı,temel ilkeleri
3 Kentsel Dönüşümün yasal dayanakları
4 Kentsel Dönüşümün hukuki ve teknik yönden incelenmesi
5 Kentsel dönüşüme konu alanların fiziki ve çevre görünümünün değerlendirilmesi
6 Gecekondulaşma ve İmar Afları, İmar Planları Uygulama ve Yargı İlişkileriRiskli yapı,
7 Riskli alan, rezerv yapı alanı kavramları, AMB tespiti işlem adımları
8 Proje alanlarının belirlenmesi ve yeni imar planlarının hazırlanması ilkeleri
9 ARA SINAV
10 Kentsel dönüşüm alanlarında taşınmazların tespit çalışmaları
11 Proje maliyetleri, finansman ve gelirler, devir işlemleri,
12 Türkiye gerçekleştirilmiş örnek Kentsel Dönüşüm Projelerinin incelenmesi ve yorumlanması.
13 Dünyada gerçekleştirilmiş örnek Kentsel Dönüşüm Projelerinin incelenmesi ve yorumlanması.
14 Öğrencilerin Seminer Sunumu, Genel Değerlendirme ve Öneriler
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288438 Arazi Yönetimi, Sürdürülebilir Kalkınma, kentsel dönüşüm hakkında bilgi edinecek
2 1288437 yerel yönetim ve merkezi yönetim kavramlarını, devletin yönetilmesindeki esasları, mevzuat, görev, yetki ve sorumlulukları yorumlayabilecekler
3 1288439 imar afları ve gecekondulaşma, yapılaşmış alanlarda kentsel dönüşüm, gelişme alanlarının tespiti ve arsa üretimi konusunda uygulamalar eşliğinde detaylı bilgiler edinebilecekler
4 1288440 Öğrenciler, ders kapsamında Türkiye ve Dünyada yapılan Kentsel Dönüşüm Proje örneklerini inceleyerek yorumlama imkanı bulabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek