Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT416 Proje Planlaması (SD 6) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Proje planlama metotları ve yöntemleri ile proje maliyetlerinin ve sürelerinin tespiti ve değerlendirmesi konularının öğrencilere kavratılması ve Yöneylem araştırması tekniklerinin kullanımının geliştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bıyık, C., Tüdeş, T., 2001, Harita Çalışmalarında Proje Planlaması ve Yönetimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayın No: 204, Trabzon. 167 Levin, I.R., Kırkpatrick, A.C, 1973, PERT ve CPM ile Planlama Denetim, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Yayını No:12, Ankara. Uzel, T., 1985, Harita Mühendisliğinde Yöneylem Araştırması, Yıldız Üniversitesi Yayınları, Sayı 189, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Proje Planlaması ile ilgili temel kavramlar, Başlıca Yöneylem Araştırması Yöntemleri, Proje Tanımı ve Proje Planlaması. Gannt Diyagramı ile Proje Planlama Yöntemi. Ağ Diyagramı, Ağ Diyagramı Projelerinin Hazırlanması. Projelerde Kritik Faaliyetlerinin ve Bollukların Belirlenmesi. Projelerde Süre – Maliyet- Kapasite İlişkileri ve Kritik Yolun Kısaltılması. CPM-PERT Yöntemi. Haritacılıkta Proje Planlamasını Etkileyen Faktörler. Proje Yönetimi. Proje Maliyetlerinin Hesaplanması. Harita Projelerinin İhale Yoluyla Yaptırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proje ve Proje Planlaması Tanımı
2 Proje Planlaması ile ilgili temel kavramlar
3 Başlıca Yöneylem Araştırması Yöntemleri
4 Gannt Diyagramı ile Proje Planlama
5 Ağ Diyagramı Projelerinin Hazırlanması
6 Projelerde Kritik Faaliyetlerinin belirlenmesi
7 Projelerde Bollukların Belirlenmesi
8 Arasınav
9 PERT Yöntemi
10 PERT Yönteminin uygulamaları
11 Jeodezide CPM-PERT Yöntemi uygulamaları
12 Kritik Yolun Belirlenmesi
13 Kritik Yolun farklı yöntemlerle Belirlenmesi
14 Haritacılıkta Proje Planlamasını Etkileyen Faktörler ve proje maliyetlerinin hesaplanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275378 CPM-PERT ve GANT şemaları ile planlama ve proje takibi yapabilecek
2 1275382 Mesleki faaliyetler için mali analiz ve fiyat önerisi yapabilecek
3 1275379 Proje Planlaması Kavramını ve yöntemlerini tanıyacak
4 1275380 Faaliyetlerinde Proje planlaması tekniklerinden hangisini kullanacağına karar verebilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 4
3 4 4 5
4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek