Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT426 Konumsal Veri Altyapıları (SD 6) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere konumsal veri altyapılarının tasarım, gelişim ve çözüm değerlendirmeleri ile ilgili olarak bilgi, beceri ve yetkinlik sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akıncı, H., 2006. Konumsal Veri Altyapılarının Web Servisleri İle Gerçekleştirilmesi: Mevcut Durum Analizi ve Gelecek Yönelimlerinin Belirlenmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon. KONEČNÝ, Milan. The Digital Earth:Spatial Data Infrastructures from Local to Global Concept (The Digital Earth: Spatial Data Infrastructures from Local to Global Concept). 1999. vyd. Beijing, China: Chief Guanhua Xu and Yuntai Chen, 1999. 7 pp. Towards Digital Earth I. ISBN 7-03-005600-0 Nebert, D., 2004. Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook, Version 2.0, GSDI. http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Konumsal Veri Altyapısı – Kavramlar ve temel presnsipler; veri modelleme ve konumsal veritabanları; Standartlar; Metaveri; Coğrafi servisler; INSPIRE; Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 67 1
4 Quiz 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konumsal Veri Altyapısı – Kavramlar ve prensipler konumsal_veri_altyapıları_ders_notları_2019.ppt
2 Global, Avrupa ve Ulusal düzeyde Konumsal Veri Altyapıları
3 Konumsal veri altyapıları için teknik değerlendirme
4 Veri modelleme ve konumsal veritabanları
5 Kartoğrafya, CBS ve Uzaktan Algılamanın Konumsal Veri Altyapılarındaki Rolü
6 INSPIRE-Temel Prensipler
7 Standartlar – ISO, OGC
8 Metaveri
9 Coğrafi servisler
10 ARASINAV
11 Konumsal Veri Altyapılarının Organizasyonel ve Hukuki Yönleri
12 Konumsal Veri Altyapılarının Organizasyonel ve Hukuki Yönleri: - e-Devlet
13 Konumsal Veri Altyapılarının Organizasyonel ve Hukuki Yönleri: - Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı
14 Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı - Mevcut durum değerlendirmesi, Problemler ve çözüm önerileri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286192 Konumsal Veri Altyapısının tarihsel gelişimi ve temel kavramlarını (teknik, organziasyonel, yasal ve etik) öğrenir.
2 1286193 ISO, OGC ve INSPIRE ekseninde standart konusunu kavrar.
3 1286194 Konumsal veri altyapılarının e-Devlet’teki rolünü kavrar.
4 1286195 Bir konumsal veri altyapısı için gerekli sistem tasarımı ve gerçekleştirim statejilerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
3 5 5
4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek