Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT420 Mekansal Bilişim (SD 6) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Yerel ve ulusal bazda mekansal verilere dayalı hizmet veren kurumların birlikte çalışabilirliği ve e-devlet kavramının ve uygulamalarının kavratılması. Mekansal verilere dayalı güncel uygulamaların kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yomralıoğlu, T., (2009), “Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar” Michael N. DeMers, (2005) Fundamentals of geographic information systems, 3rd Edition, J. Wiley ve Sons, New York, USA. Mekansal Bilişim teknolojileri ve uygulamalarına yönelik makaleler.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mekan ve Mekansal Bilişim kavramı. Mekansal Bilişimin Kapsamı ve Paydaşları, Konumsal Veriler, konumsal veri üretiminde modern yöntemler, Kullanıcılar Dünyada Mekansal Bilişim Uygulamaları, Ülkemizde mekansal bilişim uygulamaları, sanal küre uygulamaları ve internet web servisleri, CBS'de yaygın kullanılan konumsal analizler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 15 2 30
20 Rapor Hazırlama 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mekan ve Mekansal Bilişim kavramı.
2 Mekansal Bilişimin Kapsamı ve Paydaşları
3 Konumsal Veriler ve Kullanıcılar
4 Dünyada Mekansal Bilişim Uygulamaları
5 E-Devlet Kavramı ve Uygulamaları
6 Ülkemizde Mekansal Veri Üreten Kurumlar
7 Tapu Kadastro Teşkilatının Çalışmaları
8 Ulusal Mekansal Bilişim Uygulamaları TKGM, CBS Gnl Md. nün uygulamaları
9 Sınav Haftası
10 UVDF (Ulusal Veri Değişim Formatı)
11 Sanal Küre ve Harita Servisleri
12 3B Mekansal Uygulamalar
13 Konumsal Analizler ve GIS Uygulalamaları
14 Konumsal Analizler ve GIS Uygulalamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286795 Mekansal Bilişim kavramı, içeriği ve paydaşlarını tanıyacaktır
2 1286796 Mekansal veri, bu verilerin üretimi, paylaşımı ve arşivlenmesi konularını bilecektir.
3 1286797 Meslekler arası mekansal veri temininde ve kullanımında yönlendirici konumunda olacaktır.
4 1286798 Mekansal veri temeline dayana tüm donanımlar hakkında bilgi birikimine sahip olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek