Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT418 Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi (SD 6) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Yabancıların taşınmaz edinimi politikalarına üst bakış sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tüdeş, T. , Bıyık, C., 1997, Kadastro Bilgisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayın No: 50, Trabzon. 518 s.Oğuzman, M. K., 1978, 2644 sayılı Tapu Kanunu 2644 Sayılı kanun gereğince çıkarılan genelge(1662 2008/12) Uzun, B. ve Yavuz, A. 2003; A New Vision in Compromising of Civilizations: The Right of Real Property Acquisition of Foreigners in Turkey, 2nd FIG Regional Conference, 2-5 December ,Marrakech, Morocco

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Taşınmaz Mal Olarak Toprağın Tanımı ve Önemi, Yabancı Kavramı, Karşılıklılık ilkesi, Avrupa birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde taşınmaz mal edinimi, Kısıtlamalar, Konuyla ilgili mevzuatın incelenmesi, Kentsel ve Tarımsal alanlar yönünden gözden geçirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 7 2 14
2 Final Sınavı 4 2 8
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 1 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş YABANCILARIN MÜLK EDİNİMİ.pdf
2 Mütekabiliyet yani Karşılıklılık ilkesi
3 Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde taşınmaz mal edinimi I
4 Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde taşınmaz mal edinimi II
5 Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde taşınmaz mal edinimi III
6 Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde taşınmaz mal edinimi IV
7 Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde taşınmaz mal edinimi V
8 Kısıtlamlar I
9 Kısıtlamlar II
10 Arasınav
11 Konuyla ilgili mevzuatın incelenmesi I
12 Konuyla ilgili mevzuatın incelenmesi II
13 Avrupa Birliği tarihçesi
14 Kentsel ve tarımsal alanlar yönünden gözden geçirilmesi I
15 Yılsonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
58835 1288557 Yabancıların taşınmaz ediniminde temel kavramları öğrenme
58836 1288554 Türk Mevzuatında yabancıların taşınmaz edinimine genel bir bakış kazanımı,
58837 1288556 AB ülkelerinde yabancıların taşınmaz edinim kurallarının analizi
58838 1288555 Yabancıların taşınmaz edinimine yönelik kavramsal bilgi sistemi tasarımı.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık