Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB456 Kimya Endüstrisinde Entegre Atık Yönetimi (SD 8) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında, atıklara ilişkin toplumsal algının sorgulanarak, hızlı gelişen teknolojik olanakların şekillendirdiği yeni atık yönetimi teorik ve pratikleri çerçevesinde, karar alıcılara, üreticilere ve bertaraf edicilere bütünleşik bir atık yönetimi yaklaşımına ilişkin modern bir bakış açısının kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Elif H. GÜRKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alloway,B.J., Ayres, D.C.(1997); Chemical Principles of Environmental Pollution, Second Ed., Blackie Academic&Professional, UK. Alyanak, İbrahim (1992); Tehlikeli ve Zararlı Atıkların Çevre Etkileri ve Yönetimi , Çevre Kirliliği ve Kontrolü, II. Cilt, Editör: Zafer Ayvaz, İzmir. Alyanak, İbrahim (1994); Katı Atık Bertarafından Katı Atık Ekonomisine , Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu (10-11 Kasım 1994), Kuşadası Belediyesi Yayınları No:7, Kuşadası Gruppo Abele-Nomos Legambiente-GEPEC-EC (2003); The Illegal Traffıckıng In Hazardous Waste In Italy And Spain-Final Report, Rome, pp.71.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Günümüzde atıklar, bertaraf edilmesi yönüyle önemli bir konu olmasının yansıra ekonomik bir değer olarak algılanmaktadır. Yarattığı çevresel risklerin yanı sıra uygun teknoloji ve stratejiler ile sürdürülebilir kaynak yönetimine ilişkin önemli bir girdi niteliği kazanmıştır. Geri dönüşüm, geri kazanım ve yeniden kullanım yöntemleri ile atıklar, artık ekolojik sistemleri tehdit edecek şekilde vahşi depolanan ve gelişigüzel doğaya bırakılan bir bertaraf anlayışının ötesinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olarak ekonomi altyapıları güçlendiren daha rasyonel bir kaynak kullanım tercihine hizmet eder duruma gelmiştir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 2 2
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atık kavramı
2 Atıkların yönetilmi
3 Atık Türleri (Yapısına, Kaynağına, Etkilerine Göre)
4 Uluslararası ve ulusal atık yönetim politikaları
5 Türkiye'de mevzuat yönüyle atık politikaları
6 Atık Türlerine Göre Atık Bertaraf Yöntemleri
7 Arasınav
8 Atık Türlerine Göre Atık Bertaraf Yöntemleri
9 Atık Türlerine Göre Atık Bertaraf Yöntemleri
10 Atık Türlerine Göre Atık Bertaraf Yöntemleri
11 Atık Türlerine Göre Atık Bertaraf Yöntemleri
12 Katı, sıvı ve gaz atıklara yönelik yönetim stratejileri
13 Ambalaj, Harfiyat, akü, elektronik atıklar ve kontrol sorumlulukları
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1301183 Atık kavramını yeniden sorgulama ve tanımlama
2 1301184 Atık yönetiminden sorumlu aktörleri tanıma
3 1301185 Geleneksel atık yönetim yaklaşımları ile modern yönetim modellerini karşılaştırma
4 1301187 Avrupa Birliği ve Türkiye nin atık yönetim politikalarının uyum çabalarını analiz etme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek