Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK221 Malzeme Bilgisi I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Öğrenciye malzeme bilimine ait kavramları öğretmek, mühendislik malzemeleri ve bunların davranışları arasında ilişki kurma ve değerlendirme kabiliyeti kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Mevlüt GÜRBÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

W.D.Callister, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 2013, Nobel yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, kristal yapı, kusurlar, yayınma, hasar, mekanik davranış, alaşımlar ve temel faz diyagramları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
7 Laboratuvar 2 1 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 27 27
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzeme bilimine giriş, Malzemelerin Sınıflandırılması HAFTA 1.pdf
2 Atom yapıs, atomlararas bağlar ve fiziksel özelliklere etkisi. HAFTA 2.pdf
3 Kristal Yapılar, Düzlem ve doğrultular HAFTA 3.pdf
4 Kristal yapı kusurları ve etkileri, Yayınma olayı, Fick I-II. kanunları ve uygulamaları. HAFTA 4.pdf
5 Malzemelerin Mekanik özellikleri. Laboratuvarda Sertlik Ölçümü HAFTA 5.pdf
6 Malzemelerin çekme özellikleri, elastik ve plasti şekil değişiminin atomsal ve makro ölçekte incelenmesi. HAFTA 6.pdf
7 Dislokasyon hareketi ve mukavemet artırma mekanizmaları. Laboratuvarda çekme testi. HAFTA 7.pdf
8 Hasar türleri. Kırılma, gevrek-sünek geçiş sıcaklığı. Laboratuvarda çekme testi ölçümü HAFTA 8.pdf
9 Yorulma hasarı ve sürünme. HAFTA 9.pdf
10 Arasınav HAFTA 10.pdf
11 Faz Diyagramlarının Temelleri HAFTA 11.pdf
12 İkili faz diyagramları. HAFTA 12.pdf
13 Demir karbon faz diyagramı, çelik ve dökme demirler HAFTA 13.pdf
14 Final Sınavı HAFTA 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279352 Malzemelerin atomsal bağ türleri ile fiziksel özellikleri arasındaki ilişki kurar.
2 1279353 Kristal yapıları ve aralarındaki farkları bilir, kristal yapı ve Miller indislerini tanımlar.
3 1279354 Yayınma kavramını, ilgili kanunlarını ve genel olarak malzeme özellikleri üzerindeki etkisini bilir. Mekanik davranışa etkiyen malzeme özelliklerini ve bunların belirlendiğini bilir.
4 1279355 Mikro ve makro ölçekte malzeme davranışlarını ilişkilendirir. Kristal hatalarının malzeme özelliklerine etkilerini açıklayabilir.Plastik şekil değişimi ve dayanım arttırıcı mekanizmaları bilir. Hasar türlerini ve nednlerini ayırt eder.
5 1290233 Alaşımları tanır ve temel faz diyagramlarını çizip yorumlayabilir
6 1291005 Laboratuvarda sertlik, çekme gibi mekanik testleri yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 4 4
4 4 4
5 4 3
6 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek