Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AEBÖ211 Beden Eğitimi Öğretiminde Drama 927003 2 3 4

Dersin Amacı

AMAÇ Bu derste öğrencilerin; 1.Yaratıcı drama alanının öğretimine yönelik olarak olumlu tutum geliştirme 2.Yaratıcıılık, Drama, Yaratıcı Drama, Oyun ve Tiyatro Pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama vb.temel kavramları kavrama 3.Dramayı sınıfta uygularken sahip olması gereken yeterlikler ve sorumlulukları kavrama. 4.Gelişim özellikleri ve bu özelliklere göre Drama öğretiminin nasıl olması gerektiği konusunda anlayış kazandırma. 5.Yaratıcı dramanın eğitimde kullanımına yönelik gelişimine ve Türkiye’deki uygulamalara yönelik bilgileri kavrama. 6.Derslerde bir yöntem olarak dramanın kullanılması için gerekli becerileri kavrama. 7.Bir drama dersini tasarımlama ve uygulama becerisi kazanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Gr. Leyla Türkmen

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ARİSTOTELES POETİKA İNCİ SAN DRAMA

Dersin İçeriği

Dramaya Giriş: Dramanın tanımı, temel kavramları, tarihçesi, drama, oyun, tiyatro ve psikodrama arasındaki farklılıklar. -Dramanın Yararları: Dramanın yaratıcılık, zihinsel gelişim, kişilerarası ilişkiler, sosyal beceriler, karar verme ve problem çözme becerileri, duyguların fakında olma ve kendi ifade etme becerileri üzerindeki etkileri. -Dramanın Aşamaları ve Teknikleri: Hazırlık, canlandırma aşaması, değerlendirme aşaması, Dramada kullanılan çeşitli teknikler (Doğaçlama (improvisation), rol oynama (role play), fotoğraf anı (stil image), mim, rol kartları(role cards) vb.) -Dramanın sözcük olarak kökeni, tanımı -Yaratıcı dramanın tanımı, amaçları/Drama Uygulamaları -Yaratıcı drama, tiyatro, oyunculuk arasındaki farklar -Yaratıcı dramanın özellikleri/Drama Uygulamaları -Yaratıcı dramanın Öğeleri/Drama Uygulamaları -Yaratıcı dramanın Boyutları/Drama Uygulamaları -Yaratıcı dramanın dünyadaki ve Türkiye’deki tarihçesi/Drama Uygulamaları -Yaratıcı drama alanındaki öncüler/Drama Uygulamaları -Bireysel Özellikler ve Bu özelliklerin tanınması/Drama Uygulamaları -Bireyler ve Gruplararası iletişim-etkileşim/Drama Uygulamaları -Duyu, güven çalışmaları/Drama Uygulamaları -Uyum, gözlem çalışmaları/Drama Uygulamaları -Oyun, Rol Oynama, Doğaçlama kavramları/Drama Uygulamaları -Yaratıcı dramada kullanılan teknikler ve bunları uygulama/Drama Uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 1 10 1
49 Performans 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 12 2 24
22 Proje Hazırlama 5 2 10
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
49 Performans 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, İletişim 1.HAFTA DRAMA.docx
2 Güven çalışmaları ve grup dinamiği 2.HAFTA DRAMA.docx
3 Rol oynama ve doğaçlama 3.HAFTA DRAMA.docx
4 Dramatik kurgunun Bileşenleri 4.HAFTA DRAMA.docx
5 Yaratıcı Drama Teknikleri 5.HAFTA DRAMA.docx
6 Öğrenme ve öğretme sürecinde yaratıcı drama 6.HAFTA DRAMA.docx
7 Öğrenme ve öğretme sürecinde yaratıcı drama 7.HAFTA DRAMA.docx
8 Oyun bilgisi ve kuramı 8.HAFTA DRAMA.docx
9 ARA SINAV 9.HAFTA DRAMA.docx
10 Yazılı sanatlar ve yaratıcı drama 10.HAFTA DRAMA.docx
11 Dans devinim ve müzik ve yaratıcı drama 11.HAFTA DRAMA.docx
12 Beden eğitimi dersi ve yaratıcı drama ilişkisine örnek çalışma 12.HAFTA DRAMA.docx
13 Beden eğitimi dersi ve yaratıcı drama ilişkisine örnek çalışma 13.HAFTA DRAMA.docx
14 Öğrenci uygulamaları 14.HAFTA DRAMA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294693 Dramanın tarihçesini açıklar.
2 1294692 Dramayı tanımlar.
3 1294694 Eğitim ve drama ilişkisini kendi cümleleriyle açıklar.
4 1294695 Dramayı eğitimde bir öğretim yöntemi olarak kullanır.
5 1294696 Dersin amaç ve kazanımları doğrultusunda bir drama etkinliği planlar.
6 1294697 Drama etkinliğine uygun eğitim ortamı ve araç gereçlerini hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4
2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3
5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek