Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSAE108 Perspektif 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Bu dersin hedefi, öğrencilerin resim ve tasarım için derinlik illüzyonu yaratma becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Resim Bölümü öğrencilerine resim yaparken uygulayabilecekleri perspektifin temel ilkelerini, kavramlarını ve yöntemlerini kazandırmak, perspektif tekniklerini kullanarak biçimlerin çizimini yapabilmelerini ve tek, iki, üç kaçış noktalı çizgisel perspektif çeşitleri ile hatasız kompozisyon kurabilmelerini sağlamaktır. Perspektifin resimde kullanılmasına dair bilgilendirme ve uygulama becerisinin geliştirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Atanur Sevim, Öğr.Gör. Ramazan Tilki,Dr.Öğretim Üyesi Benan Çokokumuş

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

(1) Çağlarca, S. (1973). Perspektif Resim ve Gölge Çizimi, İnkılap yayınları, İstanbul. (2) Canbulat, T. (2012). Ressamlar İçin Perspektif, Literatür yayıncılık, İstanbul. (3) Onat, E. (2010). Perspektif ve Perspektifte Gölge Çizimi, Elif Yayınevi, Ankara. [4] Wells, David. (1998)Geometrinin Gizli Dünyası, Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1998. [5] King, Jerry P. (1997).Matematik Sanatı, Çev. Nermin Arık, Tübitak, Ankara, 1997. [6] Struik, Dirk J.(1996). Kısa Matematik Tarihi, Çev. Yıldız Silier, Sarmal yayınevi, İstanbul, 1996. [7] Pare, E. G., Loving, R. O., Hill, I. L., Pare, R. C. (1982) Descriptive Geometry, Macmillan Publishing Go. New York, 1982. Hotan, Hasrbi. Mimari Perspektif ve Gölge. Yapı Endüstri Merkezi Yayınları: İstanbul,1993. Südor, Gülseren. Aynanın Gerçeği. Cumhuriyet Kitap Kulübü: İstanbul, 2000.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Görsel anlatımda genel perspektif ilkeleri tek kaçışlı, çift kaçışlı ve üç kaçışlı perspektifin uygulama alanlarını ayırt edilir.Persfektif kavramını sanat tarihindeki bağlamları ile açıklanarak, görsel anlatımda renk perspektifi ilkelerini uygulayarak mekanda derinlik yanılsaması oluşturur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
17 Alan Çalışması 15 1 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel perspektif ilkeleri. Perspektif elemanları olarak nokta, çizgi, yüzey, doku, renk, şema, görsel ölçek. Perspektifle ilgili terimler: Resim düzlemi, duruş noktası, bakış açısı, ufuk çizgisi, kaçış noktası, ışık kaynağı ve gölge. Rönesanstan günümüze sanat eserlerinde perspektifin uygulanışı https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/71625/mod_resource/content/0/7-PERSPEKT%C4%B0F.pdf
2 Basit perspektif kuralları; ölçü, oran ve uygulama. Basit geometrik formların (küp, pramit, küre) sabit bir bakış açısı kullanarak üç boyutlu canlandırması. Örnek çalışmalar yaptırılır. https://www.youtube.com/watch?v=YGth4YZbgG8
https://www.youtube.com/watch?v=Nfkc58-67Ds
https://www.youtube.com/watch?v=vAiSxNkzAA8
3 Tek kaçışlı perspektif anlatılır. http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Tek%20Ka%C3%A7%C4%B1%C5%9F%20Noktal%C4%B1%20Perspektif%20%C3%87izimi.pdf
4 Tek kaçışlı perspektif. Nesne, figür , mekan ilişkilerinin düzenlenmesi örnek çalışmalar yaptırılır.
5 Çift kaçışlı perspektif. İç mekan, dış mekan çizimleri
6 Çift kaçışlı perspektif. İç mekan, dış mekan çizimleri ve Nesne, figür , mekan ilişkilerinin düzenlenmesi uygulama yaptırılır. http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Tek%20Ka%C3%A7%C4%B1%C5%9F%20Noktal%C4%B1%20Perspektif%20%C3%87izimi.pdf
7 Çift kaçışlı perspektif çalışmalarına devam edilir. http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Tek%20Ka%C3%A7%C4%B1%C5%9F%20Noktal%C4%B1%20Perspektif%20%C3%87izimi.pdf
8 Vize
9 Üç Kaçışlı Perspektif anlatılır.
10 Üç Kaçışlı Perspektif Dış Mekan Çizimi
11 Aynı Düzlemde Farklı Perspektiflerin Birlikte Uygulanması İç Mekan,Dış Mekan Çİzimleri
12 Aynı Düzlemde Farklı Perspektiflerin Birlikte Uygulanması Nesne, Figür , Mekan İlişkilerinin Düzenlenmesi
13 Renk perspektifi: Çizgi, doku, renk, yüzey ve gölgeyle uzak-yakın anlatımı İç Mekan ,Dış Mekan Çizimleri
14 Renk perspektifi: Çizgi, doku, renk, yüzey ve gölgeyle uzak-yakın anlatımı Nesne, Figür , Mekan İlişkilerinin Düzenlenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299880 Görsel anlatımda perspektif ilkelerini kullanarak objelerin üç boyutlu canlandırmalarını yapabilir.
2 1299883 Sanat çalışmalarındaki mekan, figür, obje ilişkilerini perspektif kuralları ile çözümler.
3 1299885 Görsel anlatımda obje, figür, mekan ilişkilerini tasarlarken perspektif kurallarını uygular.
4 1299890 Tek kaçışlı, çift kaçışlı ve üç kaçışlı perspektifi uygulamalarını yapar, bu alanda yapılan çalışmaları ayırt edebilir..
5 1299891 Görsel anlatımda renk perspektifi ilkelerini uygulayarak mekanda derinlik yanılsaması oluşturur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek