Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGGK110 Türk Dili II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin konuştukları ve yazdıkları Türk dili hakkında tamamlayıcı temel bilgilerin ardından, akademik dil ve yazıların özellikleri ile akademik metinlerin yapıları ve türleri ile ilgili becerilerini geliştirmek; Onların akademik bilgi, birikim ve deneyim sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Adem ÇALIŞKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÇALIŞKAN, Adem, Yazılı Anlatım II, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Öğretmenliği 2017-2018 Bahar Yarıyılı Basılmamış Ders Notları, Samsun, 2018. AKTAŞ, Şerif - Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yayınları, Ankara, 2001. AKTULUM, Kubilay, Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yayınevi, Ankara, 1999. AZİZ, Aysel, Araştırmanın Yazılması ve Sunumu, 1.bs., Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2015, 157 s. BARZUN, Jacques - GRAFF, Henry F., Modern Araştırmacı (Çev. Fatoş Dilber), TÜBİTAK, Ankara, 1996; 16.bs., Ankara, 2008, 344 s. BEŞLER, Hamza Kaya, "Bilimsel Araştırma Etiği", Ağustos 2014, https://www.academia.edu/7738524/Bilimsel_Araştırma_Etiği , Erişim tarihi: 15.01.2019. ÇETİN, Nurullah, Nesir Türleri, Akçağ Yayınları, Ankara, 2000, 296 s. ERTEKİN, C., Bilimsel Araştırmalarda Etik ve Sorunlar, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2002. GÜNAY, V.Doğan, Metin Bilgisi, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, trs., 528 s. KAN, Mustafa Onur, Akademik Yazma, 1.bs., Eğiten Kitap, Ankara, 2018, 120 s. KARPUZ, Beyhan, Araştırma Yöntem ve Stratejileri, 2.bs., Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2010, 135 s. KOZAK, Metin, Akademik Yazım: İlkeler - Uygulamalar - Örnekler, 1.bs., Detay Yayıncılık, Ankara, 2018, 160 s. ODACI, Serdar (ed.), Dil ve Anlatım: Dil, Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım, Etkili İletişim, Palet yayınları, Konya, 2009, 604 s. ÖZDEMİR, Emin, Anlatım Sanatı-Kompozisyon, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000. ÖZDEMİR, Emin, Yazın ve Yazınsal Türler, Karacan Yayınları, İstanbul, 1981. SENGEL, Filiz Certoğlu, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İntihal ve Esinlenme, 1.bs., Seçkin Yayıncılık, Mersin, 2009, 155 s. SEYİDOĞLU, H., Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2009. YILDIZ, Yusuf, Yüzyılın İntihali: Türkiye'de Bilimsel Hırsızlığın Boyutlarına İlişkin Bir Araştırma, Çıra Yayınları, İstanbul, 2016, 784 s. YILMAZ, Engin, Uygulamalı Metin Bilgisi, 1.bs., Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2010, 200 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

(Yazıların Sınıflandırılması). Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma, nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.), iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları, açıklama, tartışma, metinlerarası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma), başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler, akademik metin yazma uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders İçin Kaynak ve Materyaller. Giriş. EGGK 110 TÜRK DİLİ II KAYNAKÇASI.docx
1.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-.pdf
2 Yazıların Sınıflandırılması. 2.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-.pdf
3 Akademik dil ve yazının özellikleri. 3.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-.pdf
4 Akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma. 4.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-.pdf
5 Nesnel ve öznel anlatım. 5.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-.pdf
6 Akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.). 6.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-.pdf
7 İddia ve önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma). 7.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-.pdf
8 Bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri. 8.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-.pdf
9 Rapor yazmanın basamakları, açıklama, tartışma, 9.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-.pdf
10 ARA SINAV
11 Metinlerarası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma),
12 Başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma.
13 Bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler.
14 Akademik metin yazma uygulamalar. Genel değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281541 Öğrenciler, genelde dil, özelde Türk dili hakkında tamamlayıcı temel bilgileri kavrarlar.
2 1281542 Öğrenciler yazıların sınıflandırılmasını öğrenirler ve örnek uygulamalar sayesinde tanırlar.
3 1281543 Öğrenciler, akademik dil ve yazının özelliklerini öğrenirler.
4 1281544 Öğrenciler, akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanmayı öğrenirler.
5 1281545 Öğrenciler, akademik metinlerin yapısını ve türlerini öğrenirler.
6 1281546 Öğrenciler, bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özelliklerini öğrenirler.
7 1281547 Öğrenciler, kaynak gösterme, başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma yanında akademik metin yazmayı öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 3 4 5
2
3
4
5
6
7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek