Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi, öğretmen adaylarının teknolojinin tarihsel gelişimi ve öğretim teknolojilerinin kuramsal temelleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, etkili öğretim materyalleri tasarlayabilme, geliştirebilme ve değerlendirebilme becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bayram Özer

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul ders yoktur

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Alkan, C. (2005). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı. 2.Anglin, G. J. (Ed.). (1995). Instructional Technology: Past, Present, and Future (2nd ed.). Englewood, CO: Libraries Unlimited. 3.Ateş, A., Başboğaoğlu, U., Çelik, L., Çeliköz, N., Erişen, Y., Oral, B., Taşlı, H., Tekinarslan, E., & Yağcı, E. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. (Ö. Demirel & E. Altun, Eds.). Ankara: PegemA. 4.Baytekin, Ç. (2004). Öğrenme öğretme teknikleri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı. 5.Heinich, R. & Molenda, M. & Russel, J., & Smaldino, S. (2002). Instructional media and technologies for learning (7th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Merrill Prentice Hall. 6.İşman, A. (2008). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: PegemA. 7.Kaya, Z. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: PegemA. 8.Newby, T. J., Stepich, D. A., Lehman, J. D. & Russell, J. D. (2000). Instructional technology for teaching and learning. New Jersey: Prentice Hall. 9.Özkılıç, R., Sarıtaş, M., ޞentürk, A., Avcı, U., Çalışkan, N., & Karadağ, E. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. ( M. Sarıtaş, Ed.). Ankara: PegemA. 10.Seels, B & Richey, R (1994). Instructional technology: The definition and domains of the field. Washington, DC: Association for Educational Communications and Technology. 11.Seferoğlu, S. S. (2006) Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: PegemA. 12.Smaldino, S. E., Russell J. D., Heinich, R., & Molenda, M. (2005). Instructional technology and media for learning. New Jersey: Merrill Prentice Hall. 13.Uşun, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Nobel. 14.Yalın, H. İ

Dersin İçeriği

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi, öğretmen adaylarının teknolojinin tarihsel gelişimi ve öğretim teknolojilerinin kuramsal temelleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, etkili öğretim materyalleri tasarlayabilme, geliştirebilme ve değerlendirebilme becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 40 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 15 15
12 Takım/Grup Çalışması 1 16 16
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1.Öğretim teknolojilerinin tarihsel gelişimi 1.Hafta.pptx
2 Öğretim teknolojilerinin kuramsal temelleri 2.Hafta.pptx
3 Yeni MEB programının etkinlikler ve materyal kullanımı yönünden incelenmesi 3.Hafta.pptx
4 Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmeye ilişkin kavramlar 4.Hafta.pptx
5 Eğitim ortamlarında iletişimin önemi 5.Hafta.pptx
6 Öğretim teknolojisi ve iletişim arasındaki ilişki 6.Hafta.pptx
7 Eğitim ortamlarında kullanılacak materyaller 7.Hafta.pptx
8 Eğitim ortamlarında kullanılacak materyallerin tasarlanması 8.Hafta.pptx
9 Eğitim ortamlarında kullanılacak materyallerin geliştirilmesi 9.Hafta.pptx
10 Materyal geliştirirken göz önüne alınacak ilkeler 10.Hafta.pptx
11 Bilgisayarların türleri, yapısı, işleyişi ve öğeleri 11.Hafta.pptx
12 Bilgisayarların eğitim ve öğretimde kullanımıyla ilgili temel kavramlar 12.Hafta.pptx
13 Bilgisayar destekli öğretim materyali 13.Hafta.pptx
14 İnternet tabanlı öğrenme 14.Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298038 1.Öğretim teknolojilerinin tarihsel gelişimini açıklar
2 1298039 2.Öğretim teknolojilerinin kuramsal temellerini açıklar
3 1298040 3.Yeni MEB programını etkinlikler ve materyal kullanımı yönünden irdeler
4 1298041 4.Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmeye ilişkin kavramları açıklar
5 1298042 5.Eğitim ortamlarında iletişimin önemini açıklar
6 1298043 6.Öğretim teknolojisi ve iletişim arasındaki ilişkileri açıklar
7 1298044 7.Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri sınıfla
8 1298045 8.Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri amaca göre tasarlar
9 1298046 9.Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri amaca göre geliştirir
10 1298047 10.Materyal geliştirirken göz önüne alınacak ilkeleri açıklar
11 1298048 11.Bilgisayarların türleri, yapısı, işleyişi ve öğelerini açıklar
12 1298049 12.Bilgisayarların eğitim ve öğretimde kullanımıyla ilgili temel kavramları açıklar
13 1298050 13.Bilgisayar destekli öğretim materyali hazırlar
14 1298051 14.İnternet tabanlı öğrenmeyi açıklar
15 1298052 15.Uzaktan eğitim materyalleri için uygun değerlendirme biçimi oluşturur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63442 Başkalarına karşı duyarlı, bireyselliğe ve kültürel farklılıklara saygılı olur.
2 63443 Kişisel ve sosyal olgulara dair sahip olduğu bilgiyi etik kurallara uygun olarak kullanarak, olayları değerlendirme yetkinliği gösterebilir.
3 63444 Rehberlik ve psikolojik danışama alanına ilişkin temel kavramları bilir.
4 63445 İnsan davranışlarının fizyolojik ve çevresel temellerini bilir ve değişim sürecini sistematik olarak kavramsallaştırabilir.
5 63446 Tüm gelişim evrelerine yönelik gelişim alanları ile ilgili gerekli bilgilere sahip olur.
6 63447 Bilgi teknolojilerini kullanabilir ve temel ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilir.
7 63448 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahiptir
8 63449 Rehberlik ve Psikolojik danışma alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaya yönelik işlemeyen yöntemlerin farkındadır ve bunlara yönelik çözüm önerileri getirebilir.
9 63450 Rehberlik ve psikolojik danışma alanına ilişkin kurumsal ortak bir anlayış geliştirebilir.
10 63451 Çalıştığı kurumun amaç ve özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlayabilir.
11 63452 Yabancı dili mesleki etkinliklerde etkili bir biçimde kullanabilir.
12 63453 İnsanlar ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları bilimsel yöntemler çerçevesinde açıklayabilir.
13 63454 Ani ve beklenmedik durumlara karşı etkili krize müdahale yolları üretebilir.
14 63455 Öğrenmeye yönelik ihtiyaçları tespit edebilme, amaçlar doğrultusunda farkındalık kazanabilme, planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir.
15 63456 Bilimsel araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında gerekli kaynaklara ulaşma, bunları raporlaştırma ve etkili sunma becerisine sahiptir.
16 63457 Bireyi tanımaya yönelik ölçme araçlarını seçme, uygulama, puanlama, değerlendirme ve yorumlama yetkinliğine sahiptir.
17 63458 Alanla ilgili bilgileri doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklerde yer alabilecek duyarlılık geliştirebilir.
18 63459 Çalışacağı kurumun örgüt yapısını ve kurumun işleyişini, kurumun toplumla ilişkisini anlayıp, bu yapı içerisinde yer alan kendi biriminin görevlerini kavrayabilir.
19 63460 Meslek gelişiminde etkili faktörleri bilir ve bireye uygun kariyer gelişimi programı planlama, ve uygulama, yönetme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
20 63461 Bireylere ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda karar vermelerine yönelik seçenekler sunabilir ve üst öğrenim kurumlarına yönelik bilgi toplayabilir ve sunabilir.
21 63462 Kariyer gelişim kuramlarını ve karar verme modellerini bilir.
22 63463 Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özelliklerini bilir ve ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamalar yapabilir.
23 63464 Temel danışma ve görüşme teknik ve becerilerine sahiptir; bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilir.
24 63465 Benimsediği kuram ile uyumlu ve tutarlı danışma yaklaşımı benimser ve terapötik iletişim becerilerini buna uygun biçimde sergileyebilir.
25 63466 Bireyin gelişimini destekleyen aile, sosyal çevre ve diğer paydaş meslek birimleri ile işbirliği yapabilir.
26 63467 Uygun önleme programları geliştirebilir ve uygulayabilir.
27 63468 Problem çözme becerisine sahiptir.
28 63469 Etkili iletişim becerilerine sahiptir.
29 63470 Mesleki sınırlılıklarını ve sorumluluklarını bilir.
30 63471 Normal ve normal dışı davranışları etkileyen durumsal ve çevresel faktörler, psikopatoloji ve dönemsel krizleri içeren insan davranışlarını anlayabilir.
31 63472 Sosyal adalet, taraf tutma, çatışma çözme, kültürel farklılık, önyargıların doğası, niyetli veya niyetsiz baskı, ayrım yapma, insan ruhu, bedeni ve zihin gelişimine zara verebilecek ve kültürel olarak desteklenmiş diğer davranışlarda psikolojik danışmanın rollerini bilir.
32 63473 Danışanlarla yapıcı, etik ve güvenli bir ilişki kurabilir ve sürdürebilir.
33 63474 Temel aile modellerini, aile sistem yaklaşımını ve diğer sistem kuramlarını bilir.
34 63475 Grup dinamiklerinin ilkelerini ve grup sürecinin öğelerini, grup üyelerinin rollerini ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik etkilerini bilir.
35 63476 Araştırma tekniklerini, istatistiksel analizleri, ihtiyaç analizlerini kullanabilir ve sonuçları yorumlayabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4
2 4 5 3 4 4 4 5 4