Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMÖAE104 Analiz II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Öğrenciye, inteğral kavramını,inteğral alma yöntem ve uygulamalarını kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Mevlüde DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1] Çoker, D. , Özer, O. , Taş, K. ,Küçük Y. , GENEL MATEMATİK Cilt I , Bilim yayınları [2] Halilov, H. ,Hasanoğlu, A. , Can, M. , Yüksek Matematik I Tek değişkenli fonksiyonların analizi, Literatür yayınları [3] George B. Thomas- Ross l. Finney Calculus [4]Dönmez , A. , Çözümlü Araştırmalı Matematik Analiz 1/1

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Trigonometrik fonksiyonlar, trigonometrik bağıntılar, trigonometrik denklem çözümleri; karmaşık sayılar ve özellikleri; Riemann toplamı, belirli integral, belirsiz integral, integral alma yöntemleri, integralin uygulamaları, has olmayan integraller, seriler ve yakınsaklık testleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 1 7
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Trigonometrik fonksiyonlar, trigonometrik bağıntılar ANALİZ II YENİ PROGRAM 1. HAFTA.docx
2 Trigonometrik denklem çözümleri ANALİZ II YENİ PROGRAM 2. HAFTA.docx
3 Karmaşık sayılar ve özellikleri ANALİZ II YENİ PROGRAM 3. HAFTA.docx
4 Karmaşık sayılar ve özellikleri ANALİZ II YENİ PROGRAM 4. HAFTA.docx
5 Riemann toplamı ANALİZ II YENİ PROGRAM 5. HAFTA.docx
6 Belirsiz integral, integral alma yöntemleri. ANALİZ II YENİ PROGRAM 6. HAFTA.docx
7 Belirsiz integral, integral alma yöntemleri ANALİZ II YENİ PROGRAM 7. HAFTA.docx
8 Belirsiz integral, integral alma yöntemleri ANALİZ II YENİ PROGRAM 8. HAFTA.docx
9 Ara Sınav ANALİZ II YENİ PROGRAM 9. HAFTA.docx
10 Belirli integral ANALİZ II YENİ PROGRAM 10. HAFTA.docx
11 İntegral uygulamaları ANALİZ II YENİ PROGRAM 11. HAFTA.docx
12 Has olmayan integraller ANALİZ II YENİ PROGRAM 12. HAFTA.docx
13 Seriler ve yakınsaklık testleri ANALİZ II YENİ PROGRAM 13. HAFTA.docx
14 Seriler ve yakınsaklık testleri ANALİZ II YENİ PROGRAM 14. HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289480 Trigonometrik fonksiyonları, trigonometrik bağıntıları, trigonometrik denklem çözümlerini bilir.
2 1289481 Karmaşık sayıları ve özelliklerini bilr.
3 1289482 Riemann toplamı, belirli integral, belirsiz integral, integral alma yöntemleri,integralin uygulamalarını bilir.
4 1289483 Has olmayan integralleri bulma yöntemlerini bilir.
5 1289484 Seriler ve yakınsaklık testlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek