Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRAE106 Yazma Becerileri II 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Yazılı metin oluşturabilme yeteneği kazandırmak.Okunan bir metni duyduğu gibi (Dictée) yazabilmek. Yazım kurallarını uygulayabilmek. Metin okuma ve incelemeyi yazı bağlamında çözmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Café Creme 2-3 Méthode de Français ,2005 Paris / Taxi Methode de français 2 , 2007 , Paris 2-RogerLeenhard, En Français, manuel 2 série, RTF, Paris,1969, 3- Régine Boutégege , Susanna Longo, Qui file Cécile? cideb,2003. 4- Farklı Metinler ve Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yazma sürecinin aşamalarını gerçekleştirmek için gerekli bilgileri edinerek onların uygulanması. Yazılan konuda bir bütün oluşturmak için gerekli öğelerin nasıl kullanılacağı üzerinde çalışmalar yapılır. Metinde anlaşılırlığı sağlamak için örneklemeler yapılır. Metin oluşturmak için okuduğu diğer metinlerden elde ettiği bilgileri nasıl uyarlayacağı üzerinde durulur. Metin içerisinde konuyla ilgili karşılaştırmalar yapılır. Giriş, gelişme, sonuç ilişkisi üzerinde çalışılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 10 2 20
8 Rehberli Problem Çözümü 9 3 27

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Paragraftan kompozisyona geçiş. yazma bec 1. hafta.docx
2 Açıklama ve karşılaştırma. 2.hafta.docx
3 Betimleme ve açıklama. 3. hafta.docx
4 Öğüt verme ve öğüt alma. 4. hafta.docx
5 Not alma ve notlardan paragraf oluşturma. 5. hafta.docx
6 Konu tekrar. https://education.toutcomment.com/article/comment-rediger-une-lettre-de-motivation-simple-1357.html
7 Mektup yazarak bilgi alma. 7. hafta.docx
8 Mektupla bilgi verme. 8. hafta.docx
9 Ara Sınav
10 Metni paragrafa dönüştürme. 10. hafta.docx
11 Mekan betimleme. 11. hafta.docx
12 Metni kısaltma. https://www.espacefrancais.com/les-connecteurs-logiques/
13 Konu tekrarı https://www.espacefrancais.com/les-connecteurs-logiques/
14 Özgeçmiş yazma. https://modele-cv.org/creer-cv/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504811 Öğrenci temel yazma becerisini geliştirir
2 1504812 Okuma ve konuşma becerisini bu doğrultuda geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek