Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB104 Eğitim Felsefesi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Eğitimi, felsefenin temel konuları ve sorun alanları çerçevesinde incelemek. Bu çerçevede Batı felsefesinin yanı sıra İslam ve Türk felsefesinde de eğitimle ilgili düşünceleri ele almak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Atakan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uludağ, Z. (2019). Eğitim Felsefesi. Ankara: Nobel.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim. Temel felsefi akımlar ve eğitim: İdealizm, realizm, natüralizm. Temel felsefi akımlar ve eğitim: Ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm. Temel felsefi akımlar ve eğitim: Varoluşçuluk, analitik felsefe. Eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik. Eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim. İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri: Platon, Aristoteles, Sokrates. İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri: İbn-i Sina, Farabi. İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri: John Locke, Thomas Hobbes, J. J. Rousseau, I. Kant. İnsan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim. Siyasi ve ekonomik ideolojiler ve eğitim. Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim. Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim. 1. HAFTA.ppt
2 Temel felsefi akımlar ve eğitim: İdealizm, realizm, natüralizm. 2. HAFTA.ppt
3 Temel felsefi akımlar ve eğitim: Ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm. 3. HAFTA.ppt
4 Temel felsefi akımlar ve eğitim: Varoluşçuluk, analitik felsefe. 4. HAFTA.ppt
5 Eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik. 5. HAFTA.ppt
6 Eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim. 6. HAFTA.ppt
7 İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri: Platon, Aristoteles, Sokrates. 7. HAFTA.ppt
8 İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri: İbn-i Sina, Farabi. 8. HAFTA.ppt
9 VİZE SINAVI 9. HAFTA.ppt
10 İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri: John Locke, Thomas Hobbes, J. J. Rousseau, I. Kant. 10. HAFTA.ppt
11 İnsan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim. 11. HAFTA.ppt
12 Siyasi ve ekonomik ideolojiler ve eğitim. 12. HAFTA.ppt
13 Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim. 13. HAFTA.ppt
14 Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri. 14. HAFTA.ppt
15 FİNAL SINAVI. 15. HAFTA.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1340844 Felsefe ve eğitimin temel kavramlarını açıklayarak aralarında ilişki kurar.
2 1340845 Temel felsefi ekollerin eğitime olan etkisini açıklar.
3 1340846 Eğitim Felsefesinin temel problemlerini ve ekollerini açıklar.
4 1340847 İslam dünyası ve Batı filozoflarının eğitim görüşlerini bilir.
5 1340848 İdeoloji ve eğitim ilişkisini bilir.
6 1340849 Türk modernleşmesi ve Türk eğitim düşüncesi arasındaki felsefi bağlantıları ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.