Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2303026012011 İslam Tarihine Giriş 927001 1 2 6

Dersin Amacı

İslam tarih yazıcılığının ortaya çıkışının, İslam tarihinin birinci, ikinci elden ve muahhar kaynaklarının, bu konudaki yeni çalışmaların, İslam tarihinin dönemlerinin ve konularının öğretilmesi, araştırmaya esas olan kaynakların tanıtılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kenan AYAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kaşif, S. İsmail, 1997, İslam Tarihinin Kaynakları ve Araştırma Metotları, İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., 2. Hizmetli, S., 1991, İslam Tarihçiliği Üzerine, DİB Yay., 3. Horovitz, J., 2002, İslam Tarihçiliğinin Doğuşu, Ankara Okulu Yay. 4. Sıddıkî, M., 1982, Kur’an’da Tarihi Kavramı (Türkçe’ye çev.: Süleyman Kalkan), Pınar Yay., 5. Günaltay, Ş., 1981, İslam Tarihinin Kaynakları, Endülüs Yay., 6. Lacoste, Y., 2002, Tarih Bilimini Doğuşu ve İbn Haldun, (Türkçe’ye çev.: Mehmet Sarı), Donkişot Yay., 7. Nordan, M., 2001, Tarih Felsefesi, (Haz.: Levent Öztürk), Ayışığı Yay., 8. Kütükoğlu, M., 1991, Tarih Araştırmalarında Usûl, Kubbealtı Neşriyat, 9. Halkın, Leon E., 1989, Tarih Tenkidinin Usûlleri, (Türkçe’ye Çev.: Bahaeddin Yediyıldız), TTK Yay., 10. Togan, Zeki V., 1981, Tarihte Usûl, Enderun Kitabevi, 11. Humphreys, R. Setephen, 2004, İslam Tarih Metedolojisi-Bir Sosyal Tarih Uygulaması-(Türkçe’ye çev.: Mürteza Bedir ve Fuat Aydın), Litera Yay. 12. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin ilgili maddeleri. 13. Erşahin, Seyfeddin, 2017, İslam Tarihini Anlama Klavuzu, Otto yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam trihinin birinci, ikinci elden ve muahhar yazılı kaynakları ve bu konudaki yeni çalışmalar; İslam tarihi dönem ve konuları, genel olarak İslam tarihi ve medeniyeti.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
24 Seminer 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
24 Seminer 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam tarih yazıcılığının doğuşu Bir Akademik Disiplin Olarak __slam Tarihi[#61706]-52101.pdf
2 İslam tarihine kaynak olması bakımından hadisin değeri ve yazılması https://islamansiklopedisi.org.tr/tarih
https://islamansiklopedisi.org.tr/siyer-ve-megazi
3 Siyer ve megazi kaynakları https://islamansiklopedisi.org.tr/siyer-ve-megazi
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-ebu-ishak
https://islamansiklopedisi.org.tr/vakidi
4 Halifeler tarihine ilişkin kaynaklar https://islamansiklopedisi.org.tr/hilafet
https://islamansiklopedisi.org.tr/el-imame-ves-siyase
https://islamansiklopedisi.org.tr/imam
5 Şehir tarihi kaynakları https://islamansiklopedisi.org.tr/tarihu-medineti-dimask
https://islamansiklopedisi.org.tr/tarihu-bagdad
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-sebbe
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahbaru-mekke
6 Fetihler tarihi kaynakları https://islamansiklopedisi.org.tr/futuhul-buldan
7 Umumi tarihler https://islamansiklopedisi.org.tr/el-maarif
https://islamansiklopedisi.org.tr/el-ahbarut-tival
https://islamansiklopedisi.org.tr/tarihul-umem-vel-muluk
8 Biyografiler https://islamansiklopedisi.org.tr/tabakat
https://islamansiklopedisi.org.tr/et-tabakatul-kubra--ibn-sad
https://islamansiklopedisi.org.tr/tabakatul-etibba-vel-hukema
https://islamansiklopedisi.org.tr/tabakatus-suara--ibnul-mutez
9 Seyahatnameler
10 Türk dilinde yazılmış yeni araştırma eserler
11 Yabancı dillerde yazılmış yeni araştırma eserler
12 İslam tarihinin dönemleri ve konuları
13 Başlangıçtan günümüze özetle siyasi İslam tarihi
14 Başlangıçtan günümüze özetle İslam kültürü ve medeniyeti
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294608 İslam tarihini tanımlayıp içeriğini açıklayabilir.
2 1294604 İslam tarihçiliğinin doğuşunu ve gelişimini sebep ve sonuçlarıyla özetleyebilir.
3 1294607 İslam tarihi alanında yazılan eserleri metot yönünden değerlendirebilir.
4 1294605 İslam tarihinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisini açıklayabilir.
5 1294606 İslam tarihinin problemlerini tartışıp çözümler önerebilir.
6 1294609 Alana ilişkin dönemlendirmeleri tartışabilir.
7 1294610 İslam tarihinin kaynaklarını temel özellikleriyle açıklayabilir.
8 1294611 İslam tarihiyle ilgili modern çalışmaları değerlendirebilir.
9 1294612 Başlangıçtan günümüze İslam tarihi ve medeniyetiyle ilgili genel bilgi verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
7 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
8 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
9 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.
10 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
11 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek