Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS215 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu ders, çağdaş sanat eğitimi yerine sanat eğitiminde çağdaş modeller kavramının teorik açılımı. Sanat, sanatlar, görsel kültür, çok-kültürcülük ve teknolojik etkenlerin sanat eğitimine yansıyan çağdaş yönelimler olması ve model özelliklerini yapılandırması süreçlerine yönelik içeriklerin çeşitlendirilmesi ve kapsamlaştırılması bu dersin genel amacını ortaya koymaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER , Dr. Öğrt. Üyesi Engin GÜNEY

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

CARY, Richard. CRITICAL ART PEDAGOGY ‘Fondations for Postmodern Art Education), Garland Publishing, Inc. New York-London, 1998. EFLAND, Arthur D. ART EDUCATION, Teacher Colloge Press, Colublia University New York-London, 1990. JOUBERT, Lindy. “Science and Art: New Paradigms In Education and Vocational Outcomes”, Prospects, V.XXXII, No:4, Pp:459-469, December 2002. FREEDMAN, Kerry. “Curriculum Inside and Outside School: Represantations Of Fine Arts In Popular Culture”, International Journal Art and Design Education, V.16, I.2, Pp:137-145, May 1997. STANKİEVİCZ, Mary Ann. “Discipline and Future of Art Education”, Studies in Art Education, V:41, No:4, Summer 2000, ss.301-313. SEVİGNY, Maurice J. “Discipline-Based Art Education and Teacher Education”, Journal of Aesthetic Education, V:21, No:2, Summer 1987, ss.95-126. RİSATTİ, Howard. “Art Criticism in Discipline –Based Art Education”, Journal of Aesthetic Education, V:21, No:2, Summer 1997, ss.217-225. NEPERUD, Ronald. “Transitions in art Education: A Search for meaning”, (Pp:1-22), Context, Content and Community in Art Education (Beyond Postmodernism), Roland W. Neperud (Edt.), Teachers Colloge Press, New York - London........ HAMBLEN, Karen A. “Research in Art Education as a Form of Educational Consumer Protection”, Studies in Art Education, V:31, No.1, Autumn 1989, ss.37-45.

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği, Modern dönem sanat eğitiminin çağdaşlık göstergelerinin ötesinde, 21. Yüzyılın sanat ve sanatlar eğitimi anlayışlarına temellenen modeller. Disiplin Temelli Sanat Eğitimi (DBAE), Proje Zero, Feminist Sanat Eğitimi, Yaşam İçin Sanat Eğitimi, Görsel Kültür Eğitimi, Yeniden-Yapılanmacı Sanat Pedagojisi, Post-Yapısalcı Sanat Eğitimi, Eleştirel Sanat Pedagojisi, Çok-Kültürlü Sanat Eğitimi gibi modeller ve uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat eğitiminin tarihsel gelişim grafiğini inceleme Araştırma, inceleme
2 Sanat eğitiminin modernist dönem içindeki gelişimine etki eden faktörleri değerlendirebilme Araştırma, inceleme
3 Sanat eğitiminin çağdaş belirleyenlerinin neler olduğu hakkında incelemeler yapma Araştırma, inceleme
4 Çağdaş sanat ile sanat eğitimi arasında entegrasyon olanaklarını ve biçimlerini tanıma
5 Sanat eğitiminde çağdaş kurguların profil ya da model özelliklerini irdeleme, model kavramının içeriğinin değerlendirme
6 Postmodern dönem içinde sanat eğitimi modelleri hakkında bilgi sahibi olma
7 Disiplin yönelimli sanat Eğitimi model çalışmalarını inceleme
8 Çağdaş sanat eğitimine en önemli model oluşturan disiplin temelli sanat eğitimini (DBAE) detaylı olarak irnceleme
9 Midterm.
10 Disiplin temelli sanat eğitiminin ikinci model kurgularının irdelenmesi ve dört disiplin olarak sanat tarihi, estetik, eleştiri ve sanat uygulamalarının model özelliklerinin incelenmesi
11 Sanat eğitiminde çağdaş model kurgularına etki eden ve güncelliğini devam ettiren çalışmalar olarak; eleştirel sanat pedagojisi, çokkültürlü sanat eğitimi, görsel kültür eğitimi, postyapısalcı sanat eğitimi, zero projesi vs incelenmesi
12 Sanat eğitiminde çağdaş modellerin ya da model arayışlarının günümüzdeki ivmelerinin izlenmesi, değerlendirilmesi
13 Sanat eğitiminin sanat ve sanat dışı olgular ile birlikte sanat eğitiminin gelecekçi model ya da profil tasarımlarındaki müfredat içeriklerinin ihtimallerinin değerlendirilmesi
14 Genel değerlendirme ve dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310323 Sanat eğitiminin çağdaş anlamı, içeriği, yönelimleri hakkında bilgi sahibi olur; ilişkili disiplinleri tanır ve disiplinler arası ilişkilere sahip olur
2 1310324 Sanat eğitiminde çağdaş anlamda oluşturulan profil ya da model tiplerini hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olurlar; sanat eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri takip eder
3 1310325 Sanat eğitiminin çoklu ve dinamik muhteva ve müfredat içeriklerini bilirler
4 1310326 Çağdaş sanat eğitiminde gelecekçi müfredat ayrımlarının ve yönelimlerinin gerekleri ve ihtiyaçları hakkında ön bilgilere ve ön belirlemelere sahip olurlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek