Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS219 Kültürel Antropoloji 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu ders ile Sosyal/kültürel antropoloji disiplininin tarihsel gelişimini, temel kavramlarını, antrpololjik kuramları, ilgilendiği konuları, yöntemini ve bakış açısını küreselleşen dünyada kazandığı önemi ve özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Tarık YAZAR, Prof. Dr. Ali TOMAK, Prof. Dr. Ali SEYLAN, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tezcan, Mahmut, (2008). Kültürel Antropoloji-Giriş, Maya Akademi, İstanbul. 2. Bates, Daniel G., (2009). XXI.y.yılda Kültürel Antropolji, “İnsanın Doğadaki Yeri”. İstanbul Bilgi Üniversitesi. 3. Auge, Marc, (2005). Antropoloji, dost Kitabevi. 4.Mauss, Marcel, (2001). Sosyoloji ve Antropoloji, Doğu-Batı yayınevi. 5. Bock, Philip K., (2001). İnsan Davranışının Kültürel Temelleri, İmge Yayınevi. 6. Özbudun, Sibel, (2005). Antropoloji: Kuramlar Kuramcılar, Dipnot yayınevi. 7. Kottak, Conrad Philip, (2001). Antropoloji: İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış. 8. Haviland, William A. (2008). Kültürel Antropoloji. Çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu. İstanbul: Kaknüs Yayınları. 9. Wulf, Christoph. (2004).Tarihsel Kültürel Antropoloji. Çev. Özgür Dünya Sarısoy. Ankara: Dipnot Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, Kültür ve antropoloji, Kültürel Antropolojinin temel konuları ve kültürün özellikleri, modern İnsanın kökeni, Antropolojik kuramlar, toplumsal cinsiyet, evlilik, aile ve akrabalık sistemleri, kültürler arasındaki farklılıkların nedenleri, sosyal organizasyonlar, kültür ve kişilik ilişkileri anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
34 Okuma 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 “Kültür ve Antropoloji” kavramlarına giriş.
2 Antropoloji nedir?, Tarih öncesi ilkel topluluklar, Kültürel Antropolojinin temel konuları ve kültür’ün özellikleri.
3 Kültürle ilgili temel kavramlar, Tarih öncesi ve ilk çağ uygarlıkları.
4 Modern İnsanın kökeni, ilkel düşünce ve ilkel zihniyet.
5 Paleoantropoloji, Fiziksel Antropoloji, Kültürel Antropoloji ve Etnoloji.
6 Antropolojik kuramların gelişmesi, işlevselci akım, birey ve toplum.
7 Kültür, ekoloji, üretim ve ekonomik antropoloji biçimleri, (mal ve hizmet üretimi ve tüketimi).
8 Yaşam biçimlerine göre toplum türleri.
9 Ara Sınav.
10 Toplumsal Cinsiyet, Evlilik, Aile ve akrabalık sistemleri.
11 Sosyal Organizasyonlar, kültür ve kişilik ilişkileri.
12 Eğitim Antropolojisi ve Din Antropolojisi.
13 Kültürel Değişim, Küreselleşme ve Antropoloji
14 Küreselleşme, Uygulamalı Antropoloji ve genel değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310359 Sosyal ve kültürel antropolojinin bir bilim olarak kökenini, alt alanlarını, gelişimini, tarihçesini ve temel kavramlarını değerlendirebilir.
2 1310360 Antropolojide etnografya örneklerinden metinler okuyarak tartışabilir, araştırma yöntemlerini ve gözlem yönteminin etik sorunlarını tartışabilir, eleştirel düşünebilir.
3 1310361 Kültür analizinin temel konularını kavrayabilir, bütüncül bakış açısı geliştirebilir ve sosyal organizasyon biçimlerini sınıflandırabilir.
4 1310362 Kültürel antropolojide Aile, evlilik, akrabalık, soy kavramlarını, kültür içerisindeki rolünü ve farklı kültürlerdeki görünümlerini değerlendirebilir.
5 1310363 Kurumların, sembollerin, sosyal yapıların etkileşimini, zaman içerisindeki değişimini ve farklı formlar altında görünümlerini karşılaştırabilir ve kültürel değişim olgusunu yorumlayabilir.
6 1310364 Farklı coğrafyalarda, farklı ekolojik koşullarda yaşayan değişik kültürleri anlayabilir, farklı topluluklar üzerine yazılmış etnografya örneklerini çözümleyebilir ve kültürleri bütüncül yaklaşımla değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek