Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS220 Kültür Tarihi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, dünya insanlığının tarihsel süreçte meydana getirdiği kültürel normları, kültürel değişme ve gelişmeleri, inaçların kültüre yansımaları, sosyal organizmaların teşekkülü, yazının insanlık tarihindeki yeri ve öneminin araştırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ekmekçioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Sadık ŞENER

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özer, B., 2009 Kültür, Sanat, Mimarlık, Yapı Yayın, İstanbul,; Fiell, C. ve P. -2005 Design of the 20th Century, Tachen, Köln,; Collins, M., 1850 Post-Modern Design: -Design Since, 1987 British Museum Publications, London,; Papadakis, A., ve -Collins, M., 1989Post-Modern Design,Academy Editions, London,; de Noblet, J., 1993 Industrial Design Reflection of a Century, Flamarion, Paris, TURANİ A. 2012 Dünya sanat Tarihi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi, E.H.Gombrich, 1986 Sanatın Öyküsü (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran) Remzi Kitabevi, İst. ASLANAPA O. 1976 Türk Sanat Tarihi, Yaykur Açıköğretim Dairesi, BBAYAZIT N. 2004 Tasarlama Kuramları ve Metodları Birsen Yay. İst.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Taş devrinden modern çağa insanlığın meydana getirdiği sanatsal, maddi ve menevi kültürel miraslarını incelemektir. Zamana ve mekana bağlı olarak meydana getirilen kültürel varlıkların karşılatırılması ve ayrımların sebepleri üzerine araştırmalar yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
19 Beyin Fırtınası 4 8 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 8 32
34 Okuma 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültürün tanımı ve anlamı
2 İnsanın sosyal gelişimi
3 Dil ve yazılı kültürün insanlığa katkısı
4 İnsanın sanatsal aktiviteleri ve geleceğe mesajları
5 Kentleşme ve ticaret, sosyal ihtiyaçlar
6 Tarihi süreçte inançlar ve toplumda görünürlükleri
7 Genel olarak ortaçağ kültürü
8 Rönesans, Sanatsal aktiviteler
9 Ara Sınav
10 Rönesans, Felsefi düşünceler ve teknik
11 Sanayi Devrimi ve kültürel değişimler
12 20. Yüzyılda Kültürel değişim
13 Modernizm
14 Media ve kültür

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527279 Toplumların müşterek kültürünün önemini bilir
2 1527280 Taş devrinden günümüze topmlumların kültürel evrimi hakkında bilgi sahibi olur
3 1527281 Yazının keşfinin toplumların hayatına etki ve katkısının önemini kavrar.
4 1527282 Kullanım nesnelerinin tekamülü ile kültür-teknik ilişkisini tartışır
5 1527283 Sanayi gelişmesinin kültürel normlara etkisinin farkına varır
6 1527284 İletişim teknolojisinin kültüre olumlu-olumsuz etkilerini görür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77795 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 77796 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 77797 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 77798 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 77799 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 77800 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 77801 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 77802 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 77803 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 77804 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 77805 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 77806 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 77807 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 77808 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 77809 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 77794 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek