Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS417 Türk Mitolojisi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Orta Asya’dan Anadolou’ya kadar Türk Mitolojisinin gelişiminin incelenmesi. Türk mitolojisinde inançlar, ritüeller, antropolojik delliller, yaratılış efsaneleri, Şamanızm, Animizm, Naturizm dini inanç söylenceleri, Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı, Oğuz Destanı, Manas Destanı, Dedekorkut Hikayeleri gibi Ortaasya mitolojik araştırmaların incelenmesi. Ayrıca Anadolu’da ve Osmanlı’da Türk mitolojisinin araştırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sadık ŞENER

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Beydilli, Celal, (2005) Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük Yurt Kitap Yay. Ankara Esin Emel, (2001) Türk Kozmolojisine Giriş Kabalcı Yay. İst. Ögel Bahaddin, (2010) Türk Mitolojisi I.ve II. Cilt Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara Erdoğan Bayram, (2007) Sorularla Türk Mitolojisi, Pozitif Yay.İst.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğrencilere bu derste, Türk Kültürünün önemli bir bileşeni olan Türk mitolojisi hakkında bilgi sahibi olmalarını, Mitolojik destanlardaki ana örgüyü tanıtmalarını Mitolojik olayların geçtiği sahneleri hayal edebilmeyi, kahramanlarının kişiliklerini ve karakterlerini tanımalarını, böylece hem geçmiş kültürümüz hakkında bilgi sahibi olmalarını, hem de hayal dünyalarını zenginleştirmek hedeflenmeketdir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mitoloji ve Türk destanları kavramları hakkında açıklamalar.
2 Destarların Türk Kültür ve tarihindeki yeri
3 Türeyiş Destanı ve Türklerde Totemizm
4 Ergenekon Destanı
5 Oğuz Destanı
6 Yaratılış Destanları
7 Manas Destanı
8 Dedekorkut Hikayeleri: Tepegöz, Deli Dumrul
9 Ara Sınav
10 Dirse Han Oğlu Boğaç Han
11 Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması
12 Kanlı Koca Oğlu Yiğenek
13 Türk Mitolojisindeki Tabiat olayları
14 Türk Destanlarında astronomi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310549 Mitoloji kavramlarını bilir
2 1310550 Türk Mitolojisinde kahramanların toplumsal önemini kavrar
3 1310551 Türk mitolojinde sosyal statünün gerekçelerini tanımlar
4 1310552 Türk Mitolojisinde uzay algısını anlatımlardan yola çıkarak çözer.
5 1310553 Türk mitolojisinde yer ve sembolleri tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 5
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek