Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS414 Sanat Felsefesi 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Geleneksel ve çağdaş sanat temellendirmelerindeki üslup, anlayış, yönelim ve kalıpsal davranış tipolojileri ile ilgisinde sanatçı ve sanatsal kimlik örüntülerinin incelenmesinde felsefenin katkıları, bu dersin amacı olarak gösterilebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Sanatın Kaynağı Sorunu : Çalışma, İş ve Emek, İlim ve Sanat, 1988/18.Sanatın Kaynağı Sorunu : Oyun ve Dans. Felsefe Dün¬ yası, S a y ı : 2, Ankara, Aralık 1991. • Soykan, Ö. N. Sanatın Mitos ve Mitoloji İle İlgisi, Çağdaş Eleştiri • Paul Johnson, Art A New History, Harpercollins Publishers, New York 2003. • Edt. Blake Stimson-Gregory Sholette, The Art of Social İmagination After 1945, University of Minnesota Press, Minneapolis-London 2007. • David V. Galenson, Conceptual Revolution in Twentieht-Century Art, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sanat Felsefesi dersi, geleneksel sanatlar ve çağdaş sanatlar genellemesinde sanat anlayış, üslup ve kavrayışların incelenmesi; sanatçı monografilerinin incelenmesi; belli başlı sanatçı örneklemlerinde sanatın yaşadığı dönüşümlerin değerlendirilmesi; sanatsal üslup, anlayış ve yönelimlerde sanatçı farklılıkları; sanat kimliği ile sanatçı kimliği ekseninde sanatsal kimlik profilleri; sanat anlayışları ile sanatçı yaklaşımlarına ait bileşkelerin değeri; bilim ve sanat homojenitesi için felsefi katkı, gibi içeriklere sahiptir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat, sanatçı, sanatsal kişilik, sanatsal kimlik, sanatsal benlik, üslup, anlayış, yönelim ve bakış açılarının kavramsal olarak çözümlenmesi
2 Geleneksel sanatlar ve sanat tarihinde sanat yönelimleri ve karakterleri
3 Çağdaş sanatlar içinde felsefi gereksinimler
4 Sanat-bilim-felsefe diyaloğunda zorunluluk
5 Sanatçı ve izleyici etkileşimlerinde sanat felsefesinin katkıları
6 Disipliner kimlik kazanımında sanatın felsefeye ihtiyacı
7 Sanat felsefesi ve toplum mühendisliği
8 Sektörel kimlik ve kapitalist içerikte sanatçı davranışları ve sanat felsefesi
9 Ara sınav
10 Sanatsal meta ve sanatsal etkileşimin ekonomik kapsamında sanat felsefesinin rolü
11 Popüler kültür ve sanatsal yeni ekolojiler ile ilintisinde yeni sanat felsefesi
12 Tüketim kültürü ve tüketim estetiğinde felsefi bağlam
13 Sanat ideoloji ilişkisinde felsefe
14 Entelektüel karakter olarak sanatçı formasyonu ve felsefe

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310213 Sanatsal anlayışları felsefi bakış açılarında eşleştirebilmek
2 1310214 Sanatsal yeterlikleri sanat felsefesi olgusu açısından sanatı değerlendirebilmek
3 1310215 Sanatsal kimlik profilleri ve sanat anlayışları ekseninde sanatın felsefi anlamda çağdaş misyonları olabileceğini düşünmek
4 1310216 Kim’lik ve Ben’lik ayrımında sanatçı olabilmenin koşullarını fark edebilmek
5 1310217 Sanat felsefesinin estetik kapsamlar ile olan yeni ilintilerini kavrayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek