Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EIST616 Regression Theory and Methods 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı regresyon modellemesini daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedide Rezan Uslu

Ön Koşul Dersleri

Matematiksel istatistik

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Applied Regression Analysi - Draper & Smith Linear Regression Analysis- Xin Yan & Xiao Gang Su

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Regresyon çözümlemesinin tanımı, regresyon modeline ilişkin kavramlar ve veri türleri nelerdir; regresyon analizinin çözüm bulduğu problemler; kullanım alanları ve uygulamasının nasıl gerçekleştirildiği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 10 10
9 Problem Çözümü 5 8 40
10 Tartışma 2 10 20
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
21 Rapor Sunma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 5 10 50
34 Okuma 1 10 10
36 Rapor 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, regresyon analizinin amacı
2 Basit doğrusal regresyon en küçük kareler tahmin yöntemi
3 En küçük kareler tahmincilerinin özellikleri
4 En çok olabilirlik tahmini, model parametrelerinin aralık tahminleri
5 Regresyon modelinin parametrelerine ilişkin hipotez testleri
6 Çoklu regresyon analizine giriş ve matrislerin tanıtımı
7 Basit doğrusal regresyonun matris notasyonu, çoklu regresyonun matris notasyonu,
8 ara sınav
9 regresyon modelinin anlamlılığı testi, F testi, ilave kareler toplamları, sıralı kareler toplamları, düzeltilmiş kareler toplamları
10 Rastlantı değişkenlerinin karesel formu, idempotent matrisler, çok değişkenli normal dağılımlı rastlantı değişkenlerinin karesel formu
11 çoklu regresyonda ortalamaya ilişkin güven aralığı
12 artıkların tanımı ve analizi
13 model kontrol aşaması, artık grafikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299420 Regresyon çözümlemesinin tanımını ve hangi alanlarda kullanıldığını bilir.
2 1299421 Regresyon çözümlemesi sonuçlarını iyi yorumlar.
3 1299422 Regresyon çözümlemesi varsayımlarını iyi bilir ve artıklar üzerinden model kontrol aşamasını iyi uygular.
4 1299423 Regresyon çözümlemesinin SPSS ve MINITAB gibi evrensel paket programlarındaki uygulamasını iyi yapar.
5 1299424 Değişkenler arasındaki sebep sonuç ilişkisini iyi yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70565 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 70566 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 70567 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 70568 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 70569 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 70570 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 70571 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 70572 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 70573 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 70574 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 70575 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 70576 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 70577 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 70578 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 70579 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4
2 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4
3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4
4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4
5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek