Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EIST618 Multivariate Analysis 927003 1 1 8

Dersin Amacı

To teach the methods of multivariate statistical analysis

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Johnson, R.A and Wichern, D.W. "Applied Multivariate Statistical Analysis", Prentice-Hall,1982. 2. Rencher, A.C. "Methods of Multivariate Analysis", John Wiley ve Sons, 2002. 3.Tatlıdil, H. "Uygulamalı Çok değişkenli İstatistiksel Analiz", Engin Yaynları, 1992. 4. Alpar, R. "Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003. 5. Tuncer, Y. "Çok Değişkenli İstatsitiksel Analize Giriş, Normal Teori" Bıçaklar Kitabevi, Ankara, 2002. 6. Özdamar, K. "Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler) 2", Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2004. 7. Bulut, H., "R Uygulamaları ile Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler", Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Multivariate Two Way Analysis of Variance, Principal Component Analysis, Factor Analysis, Cluster Analysis

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
36 Rapor 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
36 Rapor 1 1 1
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Multivariate Analysis of Variance Two- Way : Model Description, Parameter Estimation
2 Multivariate Analysis of Variance Two Way : Result Extraction and Application
3 Principal Components Analysis: Determination of the components and Determination of the important Principal Components number
4 Principal Components Analysis: application in SPSS, Minitab and R.
5 Factor Analysis: Orthogonal factor analysis and factor extracting
6 Factor Analysis: Factor rotation and interpretation
7 FActor Analysis: application in SPSS, Minitab and R.
8 Midterm Exam
9 Multivariate Linear Regression Analysis
10 Hierarchical and non-Hierarchical Cluster Analysis Algorithms
11 Robust Cluster Analysis Algorithms
12 Determination of Cluster Number
13 Multidimensional Scalling Analysis
14 Correspondence Analysis

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292625 Analyzes of multivariate statistical data will benefit from statistical package programs such as SPSS, Minitab and R.
2 1292626 Determines the suitability of the multivariate analytical data set to be used.
3 1292627 Applicability of these methods is ensured as appropriate and appropriate
4 1292628 Forms the theoretical sub-structure of multivariate statistical methods
5 1292629 It tries to understand, analyze and interpret the multivariate statistical problems encountered in life.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70565 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 70566 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 70567 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 70568 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 70569 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 70570 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 70571 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 70572 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 70573 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 70574 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 70575 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 70576 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 70577 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 70578 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 70579 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.