Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EIST608 Data Analysis Via Statistical Software-I 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

İstatistiksel analizlerde kullanılan paket programları (spss) kullanmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Yüksel Terzi

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. K. Özdamar, Paket Programlar İle İst. Veri Analizi,Kaan Kitapevi, Eskişehir, 2002. 2. A. Akgül, Tıbbi Uygulamalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri, 2002 3. A. Field,, Discovering Statistics Using SPSS for Windows : Advanced Techniques for Beginners (Introducing Statistical Methods series), 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

SPSS programının kullanımı, istatistiksel problemlerin SPSS programında çözümü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 3 39
7 Laboratuvar 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 15 2 30
9 Problem Çözümü 13 2 26
10 Tartışma 13 2 26
11 Soru-Yanıt 8 1 8
54 Ev Ödevi 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 SPSS menüleri, veri işlemleri, tanımlayıcı istatistikler, frekanslar
2 Split half, select case, recode, compute variable komutlarının tanıtımı
3 Grafikler, kayıp veri analizi
4 Normallik testi Tek grup:Parametrik-parametrik olmayan testler
5 İki bağımsız grup: Parametrik-parametrik olmayan testler İki bağımlı grup: Parametrik-parametrik olmayan testler
6 Anova
7 Two-way Anova
8 Arasınav
9 Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi
10 Çapraz tablolar, ki-kare testleri
11 McNemar testi, kappa, kendall-tau, phi testleri
12 Basit Doğrusal Regresyon Analizi, korelasyon, Eğrisel Regresyon
13 Çoklu Doğrusal Regresyon analizi
14 Güvenilirlik analizi, faktör analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538493 SPSS programı kullanılabilir.
2 1538494 SPSS programında istatistik problemler çözülebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78240 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 78241 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 78242 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 78243 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 78244 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 78245 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 78246 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 78247 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 78248 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 78249 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 78250 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 78251 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 78252 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 78253 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 78254 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek