Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EIST613 Nonparametric Statistical Analysis 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Nitel ya da nicel türden fakat normal dağılım varsayımına gereksinim duymayan istatistiksel verilerin analiz edilmesinde kullanılan parametrik olmayan istatistiksel yöntemler ile bu yöntemlerin SPSS programı üzerinde uygulama çalışmalarının öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yüksel ÖNER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hollander, M. and Wolfe, D. A., "Nonparametric Statistical Methods", Second Edition, John Wiley ve Sons, New York, 2004. 2. Gamgam, H ve Altunkaynak B., "SPSS Uygulamalı Parametrik Olmayan Yöntemler" 6.cı baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Parametrik yöntemler ile parametrik olmayan yöntemlerin avantaj ve dezavantajları yönünden karşılaştıırılması, Sıralı İstatistik ve Sayı sıralı İstatistik, Ki-Kare Testleri, Normal dağılım varsayımının kontrolü ile ilgili testler, Tek grup için Parametrik olmayan testler, İki bağımsız veya bağımlı grup karşılaştırması ile ilgili testler, İkiden fazla bağımsız grup karşılaştırması, İlişki Testleri, Parametrik olmayan lineer regresyon analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 7 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 7 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parametrik ve Parametrik olmayan test tekniklerinin avantajları ve dezavantajları yönünden değerlendirilmesi,
2 Tek örneklemden elde edilen verilerde kullanılan yöntemler
3 Binom ve Ki-Kare Testleri
4 Kolmogorov-Smirnov testi, İşaret testi ve Wilcoxon Rank testi
5 Rasgelelik için Tek Örneklem Run Testi
6 Fisher Exact testi, Ki-kare testi, Medyan testi, Mann-Whitney U testi ve Kolmogorov-Smirnov testi
7 Mc Nemar testi, İşaret testi ve Wilcoxon Rank testi, Walsh testi ve Rasgelelik testi,Medyan testi, Kruskal-Wallis testi
8 Ara Sınav
9 Çoklu Karşılaştırmalar
10 Ki-kare testi
11 Üç yada daha fazla bağımlı örneklemden elde edilen verilerle kullanılan yöntemler
12 Friedman testi
13 Durbin testi
14 Cochran's testi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1539189 İstatistiksel verilerin analiz edilmesinde kullanılacak olan Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemleri ayırt edebilme becerisi
2 1539190 Bağımsız ve Bağımlı grupları ayırt edebilme becerisi
3 1539191 Veri türlerine göre kullanılacak olan uygun istatistiksel analize karar verebilme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78240 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 78241 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 78242 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 78243 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 78244 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 78245 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 78246 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 78247 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 78248 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 78249 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 78250 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 78251 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 78252 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 78253 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 78254 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 4 5
2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek