Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALAE204 Almanca Öğretim Programları 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere Almanca öğretim programlarıyla ilgili temel kavramları göstermek, Almanca öğretim pogramlarının tarihsel gelişimini ve bu bağlamda güncel Almanca öğretim programlarını ayrıntılı bir şekilde tartışmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DEMİREL, Ö (2004) Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, Pegem, Ankara. http://zsozimek.wodip.opole.pl/german/artykuly/methoden.htm http://www.france-mail-forum.de/material/5Methode.html, Neuner, G. und Hunfeld, H. (2003). Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts Eine Einführung, Berlin: Langenscheidt Verlag Quartel, P. (2004). . G. und Hunfeld, H. (2003). Weigl, Anna (2017). “Neugier beflügelt unsere Wahnehmung-eine effektive Lernmethode im Fremdsprachentunterricht

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; Almanca dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel Almanca dersi öğretim programlarının içeriği, geliştirmeyi amaçladıkları beceriler; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar 1. FREMDSPRACHDIDAKTI.docx
2 Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; storage/app/public/bolathas/133509
2. Kognitive Methode.docx
3 Almanca dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi 3. Alternative Methoden.docx
4 Almanca dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi 4. Silent Way wir nicht eine Methode anzunehmen.docx
5 Güncel Almanca dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler 5. Total physical response Diese Methode basiert vielmehr auf den Spracherwerb des Kindes.docx
6 Güncel Almanca dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler 6. Welche Übungstypen gehören zu welcher Fähigkeit.docx
7 Güncel Almanca dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler 7. PLANUNG DER FREMDSPRACHDIDAKTIK.docx
8 Öğrenme ve alt öğrenme alanları 8. Ausführen.docx
9 Arasınav
10 Kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi storage/app/public/bolathas/133509
11 Kademeler arasındaki Almanca dersi öğretim programlarının ilişkisi 10. Kontrollieren.docx
12 Kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller 11. Bewerten.docx
13 Kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller storage/app/public/bolathas/133509
14 Ölçme ve değerlendirme yaklaşımı 13. TECHNİIKEN ZUR FREMDSPRACHDIDAKTIK.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297630 Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramları bilir
2 1297631 Almanca dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi hakkında bilgi sahibi olur
3 1297632 Güncel Almanca dersi öğretim programınıdaki yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı becerileri analiz edebilir
4 1297633 Almanca ders öğretim programlarında kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı hakkında bilgi sahibidir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 5
2 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 5
3 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 5
4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek