Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Dersin amacı bilimsel araştırma metotlarını analiz etmek ve modern bilimin ve bilimsel araştırmalardaki gelişimin yükselişini incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Altun

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2009 Prof. Dr. Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Nobel Yayın Dağıtım, 2009 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, AÖF E-KİTAP

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bilimin amacı ve tanımı, Bilimsel bilginin özellikleri, Bilimsel bilgi ve değerler sistemi, Modern bilimin doğuşu ve gelişimi,Sosyal bilimlerde yöntem, Başlıca araştırma yöntemleri, Veri toplama yöntemleri, Ölçme ve test teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 2 4 8
3 Bütünleme Sınavı 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 1 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
54 Ev Ödevi 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgi nedir?, Bilim nedir? Bilimin Amacı Bilimlerin Sınıflandırılması, Bilimsel Düşünce Yöntemi BİLİM.pptx
2 Bilimsel Yöntemin Sınırları, Aşamaları ve Unsurları BİLİM SEL YÖNTEM BASAMAKLARI 1.pdf
3 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 1. Tarihi Yöntem 2. Bağdaştırıcı Yöntem Bilimsel yöntem örneği.docx
4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3. Karşılaştırma Yöntemi 4. Monografi Yöntemi 5. Alan Araştırması Yöntemi ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ.docx
5 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 6. Sosyometrik Yöntem 7. Çok Değişkenli Analiz Yöntemi Bilimsel yöntem örneği.docx
6 Veri Toplama Teknikleri 1. Hazır Bilgilerin incelenmesi 2. Görüşme Yöntemi BİLİM.pptx
7 Veri Toplama Teknikleri 3. Anket Yöntemi
8 Data Collection Techniques 3. Survey Method
9 Arasınav
10 Ölçme ve Test Teknikleri 3. Örneklem Hatası 4. Verilerin Çözümü
11 Nitel Araştırmaların, Bilimsel Araştırma Geleneği İçerisindeki Yeri. Nitel Araştırmanın Planlanması Nitel Araştırmada Veri Toplama Yöntemleri: Görüşme Nitel Araştırmada Veri Toplama Yöntemleri: Gözlem NİTEL ARAŞTIRMA.pptx
12 Nitel Araştırmada Veri Toplama Yöntemleri: Doküman İnceleme Nitel Araştırmada Veri Analizi nitel araştırma örnek.pdf
13 Örnek Olay Çalışması ve Nitel Araştırma Sonuçlarının Kullanılması
14 Araştırmanın Raporlanması ve Yorumlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513966 Bilimin tanımını ve amacını anlar.
2 1513967 Araştırma yöntemlerini ve veri toplamayı öğrenir.
3 1513968 Ölçme ve test tekniklerini öğrenir ve kullanabilir hale gelir.
4 1513969 Bilimsel bilginin araştırılması, analizi ve yorumlanması becerisini kazanır.
5 1513970 Bilimsel analizler yaparken farklı pencerelerden bakabilme ve alternatif yorumlar getirebilme becerisini kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71164 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 71165 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 71166 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 71167 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 71168 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 71169 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 71170 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 71171 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 71172 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 71173 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 71174 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 71175 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 71176 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 71177 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 71178 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 71179 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5
2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4
5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek