Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Ders, yabancı dil öğretiminde öğrencilerin beceri ve yaratıcılıklarını geliştirmeye sınıf ortamında kendi hazırladığı materyallerle ders sunumu yapmaya yönelik olarak işlenir. Öğrenciye öğretmen olma yolunda ders anlatma becerisi ve kendine güven duygusu verilmeye çalışılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Birkan Kargı/ Okutman Emin Öktem

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özcan Demirel, Yabancı Dil Öğretimi, Pegem Yayıncılık, 2003 Ankara Özcan Demirel, İlköğretim Okularında Yabancı Dil Öğretimi, M.E.B. 1998-Ankara. Mehmet Hengirmen, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri ve Tömer Yöntemi, Engin Yay. Ankara. Tilda Navaro Saydı, Yabancı Dil Öğrenmede Başarı Şifreleri, Bileşim, 2007 İstanbul. salih şun, Özel Öğretim Teknolojileri ve Materyal geliştirme, PegemAYay.Ankara 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yabancı dil öğretiminde kullanılacak etkileşimli materyaller geliştirilir ve bunlar derste sunulur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı dil öğretiminde kullanılan metot ve teknikler ele alınır. dres daha çok teknikler üzerinde yoğunlaşır.Ders 4 kredili bir derstir ve 2 si öğrenci uygulamalrına ayrılmıştır.
2 yabancı dil öğretim teknikleri üzerinde durulur ve tekniklerden bazıları uygulamalı olarak ele alınır.
3 Öğretim materyallerinin iletişim yönünden önemine dikkat çekilir. iletişim süreci ve öğrenme konularına yer verilir.
4 Görsel tasarım ve uygulamalarla sunu konusunda somut öneriler gündeme getirilir.
5 Öğretmenin hazırladığı bir sunum dersin konusunu oluşturur.Bu sırada öğretmen sunu ile ilgili basamakları ele alır, planlama, deneme, ortam oluşturma, sunu heyecanı, ses tonu ve kontrolü gibi konuları uygulamalı olarak ele alır.
6 Planlama, tekrarlama, sunuş, mesaj iletimi, ses ve göz teması yine bir sunu aracılığıyla anlatılır.
7 Grupla öğretim ve bireysel öğretim tekniklerine değinilir. Öğrenciler bireysel veya grup çalışması yapmak üzere görevlendirilir. Bu sunular 4 veya 5 inci haftadan itibaren yapılmaya başlanır.
8 Öğretmen kendi sunusunu yapar ve soru cevap tekniğini kullanarak sözel ifade becerisini kazandırmaya çalışır.
9 Bilgisayarlı dil öğretim teknik ve uygulamalarına yer verilir. Bu arada öğrenci sunumları devam eder. Öğretmen değerlendirme ve önerilerde bulunur.
10 Arasınav
11 Rol yapma, benzetim, ikili ve grup çalışması denemelerine yer verilir. sunular devam eder.
12 Öğretmenin kendi sunusu ve dramatizasyon egzersizleri yapılır.
13 Sunular üzerinde görüş ve düşünceler yapılır. Öğrencilerin daha yaratıcı düşünmelerine yönelik tezler ileri sürülür
14 Öğrenci sunuları ve dersin genel bir değerlendirmesine yönelik olarak yapılan çalışmayla sonlandırılır.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296201 Teknolojiye ve öğretim teknolojilerine ilişkin temel kavramları anlayabilme.
2 1296202 Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun teknoloji kaynaklarını değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme.
3 1296203 Öğretim teknolojilerinin derste kullanılabilmesi için ders planı hazırlayabilme.
4 1296204 Teknolojinin derse entegre edilmesi için uygun ortamlar oluşturabilme.
5 1296200 Öğretim teknolojilerinin ölçme ve değerlendirme süreçlerinde kullanabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5
2 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5
3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 4 5 5 4
4 4 5 4 5 3 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5
5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek