Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRAE210 Fransızca Sözcük Bilgisi II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Cümle yapıları üzerinde çalışmalar yapmak. Metin çözümlemesini ve yazma becerisini geliştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ali YAĞLI

Ön Koşul Dersleri

Sözcük türlerlerinin yapısal,biçimsel ve anlamlarından yola çıkarak vokabüler geliştirmek. Sözcük araştırmalrıyla ve metin üzerinden Fransızcadaki türetme yöntemleri üzerinde çalışma Amaç bildiren ,Neden bildiren cümleler üzerinde bilgilenmek Koşul ve varsayım bildiren yapıları incelemek. Karşılaştırma bildiren cümleler ve zaman bildirme biçimlerinin anilizi yapılarak ileride yapılacak metin çalışmalına

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Larousse, Fransız Dili Grameri, Paris,1997, Kaya Öztaş, Deyimler Sözlüğü, Dil Yayınları,1973, Ankara. -G. mauger, Grammaire prtaique du Fr. d'aujourd'hui, Hachette, Paris, Hikmet Karıoğlu, Kendi Kendine İleri Fransızca -Français 3e , livre unique , extraits du guide pédagogique, 2003, Didier,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 La phrase simple et complexe-
2 Proposition principale-
3 La langue parlée et sa sructure-
4 Proposition subordonnée relative-
5 Proposition subordonnée interrogative - Subordinate clause interrogative
6 Les conjonctions de coordination- Conjunctions
7 Conjonctions de subordination- subordinating conjunctions
8 Compléments de Comparaison- Supplements Comparison
9 Arasınav- Vize
10 Comparatif de nom et de verbe- Comparison of noun and verb
11 İnterjection- interjection
12 La concordance des temps dans la phrase The tenses in the sentence
13 La langue écrite et sa structure- written language and its structure
14 Révision-revision

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513971 Öğrenci Fransızca sözcük bilgisini cümlelerin yapısal ve biçimsel özelliklerini kavrayarak geliştirir.
2 1513972 Sözcük türetme ve anlam yakalama kapasitesi gelişir.
3 1513981 Basit cümleden karmaşık yapıya doğru analiz yapabilme gücü gelişir.
4 1513982 Metin yazma ve çözümlemede ilerleme kaydeder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5
2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4
3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4
4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek