Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZAE214 Türk Müzik Tarihi 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Türk müzik tarihi konusunda edinilen kazanımları, Türk müzik eğitimi alanı bakımından değerlendirebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Pınar BEŞEVLİ SOLMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Musikisinin Meseleleri, Yalçın Tura, Pan Yayıncılık, 1988. Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, Cinuçen Tanrıkorur, Dergah Yay., 2005. Türk Musikisi Kültürünün Anlamları, Eugenia Popescu-Judetz, pan Yayıncılık, 1996. Türk Musikisi: Teknik ve Tarih, Yılmaz Öztuna, 1987. Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musiki, Bülent Aksoy, Pan Yayıncılık, 2003. Türk Müzik Kültürü, Ali Uçan, 2000. Türk Müziğinin Kökeni-Gelişimi, Atilla O. Budak, Zaman, Mekan, Müzik: Klasik Türk Musikisinde Eğitim ( Meşk ), İcra ve Aktarım, Cem Behar, 1993. Musıkiden müziğe: Osmanlı/Türk müziği : gelenek ve modernlik : makaleler, kaynaklar, metinler,Cem Behar, 2005. Görsel/işitsel materyaller

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk müzik kültürünün tarihsel kaynakları. İslam öncesi dönemde, Türk topluluklarında müzik. Asya Türk toplumları ve çevre müzik kültürleri ile etkileşimler. Türklerin Batı’ya göçleri ve İslam kültürüyle tanışmaları. İslami dönemde Türk Müziği. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri ve bunun müzik kültürüne etkisi. Sistemci Okul’un önemli temsilcileri. Osmanlılarda müzik teorisi, çalgılar, türler, başlıca besteciler, Osmanlı dönemi müzik yazmaları. Batılılaşma sürecinde Türk Müziği. Cumhuriyet döneminde müzik politikaları. Günümüzde Türk müzik kültürü: popüler türler, eğitim müziği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 30 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
54 Ev Ödevi 16 3 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk müzik kültürünün tarihsel kaynakları. Ali UÇan Türk Müzik Kültürü.docx
2 İslam öncesi dönemde, Türk topluluklarında müzik. Asya Türk toplumları ve çevre müzik kültürleri ile etkileşimler. Feyzan Göher Vural İslamiyetten Önce Türklerde Kültür ve Müzik.docx
3 Türklerden önce Anadolu’da müzik. Meral Sayın Neolitik Çağdan Hititlere Anadolu'da Müzik ve Enstrumanlar.docx
4 Türklerin Batı’ya göçleri ve İslam kültürüyle tanışmalarının müzik kültürüne etkileri Ali UÇan Türk Müzik Kültürü.docx
5 Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerinin müzik kültürüne yansımaları Recep Uslu Selçuklu Topraklarında Müzik.docx
6 Sistemci Okul’un önemli temsilcileri. Important figures of Systematist School http://youtube.com/watch?v=NO_qxG18tvc
7 Osmanlı İmparatorluğu döneminde Müzik Bülent Aksoy Geçmişin Musıki Mirasına Bakışlar.docx
8 Osmanlılarda müzik: Besteciler ve eserleri Cem Behar Osmanlı Türk Musıkisinin Kısa Tarihi.docx
9 Osmanlılarda müzik teorisi, çalgılar, türler, başlıca besteciler, Osmanlı dönemi müzik yazmaları. Tarihsel Süreç içinde Türk Müziği.docx
10 Ara Sınavı
11 Batılılaşma sürecinde Türk Müziği. Cem Behar Musıkiden Müziğe.docx
Selçuk Alimdar Osmanlı'da Batı Müziği.docx
12 Cumhuriyet döneminde müzik politikaları. Türk Musikisi Özel Sayısı.docx
13 Günümüzde Türk müzik kültürü: popüler türler, eğitim müziği. Ali UÇan Türk Müzik Kültürü.docx
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297146 Türk müzik tarihinde yer alan dönemlerin genel özelliklerini açıklar.
2 1297147 Türk müzik tarihinin dönemleri konusunda öne sürülen yaklaşımları açıklar.
3 1297148 Türk Müzik Kültürünün tarihsel kaynaklarını açıklar.
4 1297149 Türk Müzik Eğitimi tarihi hakkında genel bilgi verir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 5 2 2 2 3 3 1
2 2 2 5 2 2 2 3 3 1
3 2 2 5 2 2 2 3 3 1
4 2 2 5 2 2 2 3 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek