Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim süreçlerindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla kendi branşınızla ilgili öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi. - Öğretme-öğrenme süreçlerini etkili ve verimli kılmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Murat GÖKALP

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yelken.T. Yanpar Öğretim teknolojileri 2017 Anı yay. Ankara İşman A. Öğretim teknolojileri 2015 .5.Baskı Pegem yay. Ankara

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımının kavramsal ve kuramsal temellerini açıklayabilecektir.Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımıyla ilişkili kavramları açıklar.Öğretim teknolojilerinin gelişimini tarihsel süreç içinde irdeler.Öğretim teknolojisi ve iletişim arasındaki ilişkiyi açıklar.Öğretim materyali hazırlama sürecini açıklayabilecektir.Öğretim materyali seçme ve geliştirme ölçütlerini sıralar.Öğretim materyali tasarım ilkelerini açıklar.Farklı öğretim materyallerinin özelliklerini betimler.Farklı öğretim materyallerinin tasarlanma sürecini açıklar.Öğretim ortamlarında kullanılan araç-gereçleri özelliklerine göre açıklayabilecektir.Araç-gereçleri özelliklerine göre sınıflandırır.Araç-gereçlerin üstün ve sınırlı yönlerini açıklar.Araç-gereçleri kullanım amaçlarına göre karşılaştırır.Bir öğretim materyali tasarlayabilecektir.Konu alanı öğretim programından amaç/kazanım seçer.Seçtiği amaç/kazanıma uygun ders planı hazırlar.Tasarım ölçütlerine uygun bir öğretim materyalini tasarlar.Farklı öğretim materyallerini değerlendirebilecektir.Farklı öğretim materyallerinin değerlendirme ölçütlerini açıklar.Değerlendirme ölçütlerine uygun bir değerlendirme formu hazırlar.Bir öğretim materyalini değerlendirme ölçütlerine göre eleştirir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri. yok yok 1 hafta.docx
2 – Demografik faktör, – Bilgi patlaması, – Eğitimin ve Sosyo Ekonomik İlişkiler Değerinin Artması, – Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler ile Eğitim ve Toplum Arasındaki İlişkiler, – Eğitim ve Sosyal Talep yok yok
3 Eğitim sistemimizin mevcut durumunu yok yok
4 Beş duyunun öğrenmedeki yeri yok yok
5 Teknoloji Nedir? yok yok
6 Araç-Gereç kavramları yok yok
7 Araç-Gereç Kullanmanın Faydaları yok yok
8 Eğitime Etki Eden Faktörler yok yok
9 Yeni Teknoloji Gereği yok yok
10 Öğrenilenlerin Hatırlanması yok yok
11 Öğretim Teknolojisinin Öğrenme Ortamındaki Uygulama Aşamaları yok yok
12 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları yok yok
13 Bilgisayar Destekli Öğretimde En Çok Kullanılan Ders Yazılım Türleri yok yok
14 Bilgisayarların Öğretimde Kullanımı yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341338 Güncel eğitsel bilgi teknolojilerini bilir. Teknolojik olarak okuryazardır. Teknolojik öğretim araç gereçlerini kullanır. Teknolojiyi kullanarak öğretim materyali tasarlar. Tasarlanan öğretim materyallerini değerlendirir
2 1341481 • Öğretim Teknolojisinin ortaya çıkmasına etki eden faktörler ve sonuçları
3 1341502 Eğitim sistemimizin mevcut durumunu tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5
2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 5 4 4 3 4 4 4
3 4 4 4 3 5 4 4 3 5 3 3 4 3 3 5 3 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek