Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bilimin, bilimsel araştırmanın ne olduğu nasıl planlanıp uygulanıp rapor edileceğinin öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Ayşegül Altun

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360. Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaa. Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate research in education. New York, NY: McGraw-Hill.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilimsel Araştırmanın temelleri Araştırma problemi Bilimsel etik Literatür taraması Değişkenler ve Hipotezler Evren ve Örneklem Ölçme Araçları Güvenirlik Geçerlik Raporlaştırma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 95 1
39 Rapor Sunma 1 5 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
20 Rapor Hazırlama 1 1 1
21 Rapor Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 28 1 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 20 1 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 1 15
36 Rapor 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Araştırmanın temelleri Arşt.Tek. 1.Hafta.pptx
2 Araştırma problemi Arşt.Tek. 2.Hafta.pptx
3 Etik Arşt.Tek. _Etik.pptx
4 Literatür Taraması Arşt.Tek. literatür taraması.pptx
5 Değişkenler Değişkenler.pptx
6 Hipotezler Hipotez.pptx
7 Örnekleme Yöntemleri Örnekleme yöntemleri.pptx
8 Ölçme Araçları Ölçme Araçları.pptx
9 Ara sınav
10 Geçerlik Geçerlik.ppt
11 Güvenirlik Güvenirlik.ppt
12 Nicel Araştırmalar Nitel_Nicel Araştırmalar.pptx
13 Nicel Araştırmalar Nitel_Nicel Araştırmalar.pptx
14 Nitel Araştırmalar ve Raporlaştırma
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303500 Bilimsel Araştırmanın temelleri
2 1303501 Araştırma Problemi ve Etik
3 1303502 literatür Taraması
4 1303503 Değişkenler ve Hipotezler
5 1303504 Örnekleme Yöntemleri
6 1303505 Ölçme Araçları
7 1303506 Geçerlik ve Güvenirlik
8 1303507 Nicel ve nitel araştırmalar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 3 5
2 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5
3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5
4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5
5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4
7 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek