Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSAE208 Görsel Sanatlar Öğretim Programları 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu derste Görsel Sanatlar Dersi Müfredatının geçmişten günümüze tanıtılması, içeriğinin incelenmesi, farklı koşullarda nasıl kullanılacağının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Selma Karaahmet Balcı

Ön Koşul Dersleri

Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

Bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zeichner, M.K., Melnick, S. ve Gomez, L.M. (1996). Currents of reform in preservice teacher education. New York: Teachers College Press.Özden, Y. (2013). Eğitimde yeni değerler: eğitimde dönüşüm. (9. baskı). Ankara: Pegem Akademi.Özden, Y. (2014). Öğrenme ve öğretme. (12. baskı). Ankara: Pegem Akademi.Özsoy, V. ve Alakuş A. O. (2017). Görsel sanatlar eğitiminde özel öğretim yöntemleri. (2. baskı). Ankara: Pegem Akademi.Kırışoğlu, O. T (2009). Sanat kültür yaratıcılık görsel sanatlar ve kültür eğitimi- öğretimi. Ankara: Pegem.Kırışoğlu, O.T. (2005). Sanatta eğitim görmek öğrenmek yaratmak. (3.baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Bu ders için uygun değildir.

Dersin İçeriği

Görsel Sanatlar dersi müfredatının detaylı incelenmesi, farklı koşullarda müfredata bağlı kalarak nasıl eğitim verileceği, günümüzde kullanılan görsel sanatlar dersi müfredatının geçmişten günümüze tanıtılması gibi konular bu dersin kapsamındadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 5 15
2 Final Sınavı 8 5 40
5 Derse Katılım 4 6 24
11 Soru-Yanıt 1 1 1
19 Beyin Fırtınası 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim programıyla ilgili temel kavramlar - - GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİM PROGRAMLARI - 2. HAFTA.pptx
2 Görsel sanatlar dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİM PROGRAMLARI - 2. HAFTA.pptx
3 Güncel görsel sanatlar dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği geliştirmeyi amaçladığı beceriler GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİM PROGRAMLARI - 3. HAFTA.pptx
4 Öğrenme ve alt öğrenme alanları GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİM PROGRAMLARI - 4. HAFTA.pptx
5 Kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi GORSEL SANATLAR MEB PROGRAM.pdf
6 Kademler arasındaki görsel sanatlar dersi öğretim programlarının ilişkisi GORSEL SANATLAR MEB PROGRAM.pdf
7 Kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller GORSEL SANATLAR MEB PROGRAM.pdf
8 Ölçme değerlendirme yaklaşımı GORSEL SANATLAR MEB PROGRAM.pdf
9 Arasınav
10 Ölçme değerlendirme yaklaşımı
11 Ölçme değerlendirme yaklaşımı;
12 Öğretmen yeterlilikleri
13 Öğretmen yeterlilikleri
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312578 Evrensel ve kültürel değerlere (demokrasi, insan hakları, çevre bilinci, bilimsel, etik ve estetik değerler) sahip çıkabilme. Öğrencinin sosyal ve kültürel farklılıklarını ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba harcayabilme. Yeni bilgi ve fikirlere açık olarak, kendini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynayabilme. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata uygun davranma. Beden ve ruh sağlığını koruyabilme ve geliştirebilme Eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile özel alan öğretim programının yaklaşım, amaç, hedef ve tekniklerini uygulayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek