Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSAE076 Sanat Felsefesi 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders ile kuramsal estetik ve sanat felsefesine giriş, sanat, sanatta güzel kavramları ve onların metodolojik olarak irdelenmesi ile antik dönemden günümüze kadar olan düşünürlerin estetik ve güzel kavramına kuramsal yaklaşımlarının lisans düzeyinde kazandırılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Yetkin, Suut Kemal. Estetik ve Doktrinler, Bilgi Yayınları, Ankara. 1972 [2] Timuçin, Avşar. Estetik, BDS yayınları, İstanbul. 1993 [3] Kagan, Moeses. Estetik ve Sanat Dersleri, İmge Kitabevi, Ankara. 1993 [4] Tunalı, İsmail. Grek Estetiği ve Güzellik Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul. 1996 [5] Bozkurt, Nejat. Estetik, Sarmal Yayınevi, İstanbul. 1995 [6] Jimenez, Marc. Estetik Nedir?, Doruk Yayınları, İstanbul. 2008 [7] Townsend, Dabney. Estetiğe Giriş, İmge Kitabevi, Ankara. 2002 [8] Ziss, Avner. Gerçekliği Sanatsal Özümsemenin Bilimi Estetik, Hayalbaz Y.Evi.,İstanbul. 2009 [9] Cömert, Bedrettin. Estetik, De Ki Yayınları, Ankara. 2006 [10] Lukacs, Georg. Estetik I-II-III, Payel Yayınları, İstanbul. 1999 [11] Delauze - Guattari, Felsefe Nedir?, Y.K.Y., İstanbul. 2001 [12] Yılmaz, Mehmet. Sanatın Felsefesi-Felsefenin Sanatı, Ütopya Yayınları, Ankara. 2004 [13] Lenoir, Beatrice. Sanat Yapıtı, Y.K.Y., İstanbul. 2004 İlave Kaynak [1] Kaptan, A.Y., “Estetik ve Resim-İş Eğitimi Kapsamında Oyun Güdüsü”, Gazi Üniversitesii 2. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, Cilt 2, 187-192, Ankara, 2004. (ISBN-975-6859-50-4) [2] Kaptan, A.Y., “Sanat – Felsefe - Çevre Kapsamında İMGE”, Türkiyede Sanat Dergisi, 67, 46-53 (2005).

Dersin İçeriği

Estetik ve güzel kavramlarının tanımlanarak, sanat, sanatçı, sanat ürünü, sanat eseri, sanat yapıtı kavramlarının irdelenmesi. İçeriğe yönelik literatürün ve kaynakların tanıtımı. Antik dönemden günümüze düşünürlerin güzele yönelik görüşleri. Günümüz sanatına yönelik estetik ve eleştirel bakış açısı kazandırılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 3 8 24
10 Tartışma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 8 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 8 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanıtımı, ders literatür ve kaynak önerisi. Estetik ve güzel kavramının tanımı ve örnekler
2 Estetik ve güzel kavramının temel taşları sanat, sanatçı ve alıcı kavramlarının açılımı
3 Terminolojiye yönelik sanat ürünü, sanat eseri, sanat yapıtı kavramlarının örneklerle yorumlanması ve açıklanması.
4 Sanatın ve estetiğin psikolojik bakış yönünün açıklanması ve yorumlanması
5 Estetik yargı kavramının tanımlanması ve örnekler
6 Antik yunanın güzele ve sanata bakışlarının sanat eserleri ile birlikte tarihsel değerlendirilmesi
7 Güzeli sistematik olarak inceleyen ilk düşünür Platon’nun görüşleri
8 Sanatı sistematik olarak inceleyen ilk düşünür Aristo’nun görüşleri
9 Poesis, Mimesis ve Katharsis kavramlarının güzel ve sanatla ilişkilendirilmesi
10 Ara Sınav
11 Estetik ve güzel kavramlarının resim, heykel ve mimari v.b. sanatlarlla değerlendirilmesi
12 Kısaca Croce, Tein ve Lalo’nun kuramları ve günümüze etkileri.
13 Günümüz sanatının estetik açıdan yorumlanması ve öneriler
14 Genel değerlendirme ve eleştiri
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1305959 Sanatta estetik ve güzele yönelik kavramları tanımlayabilir.
2 1305960 Çağlar boyu güzele yönelik düşünürlerin görüşlerini açıklayabilir.
3 1305961 Derste aldıkları teorik bilgileri yapacakları araştırmalarda kullanabilir.
4 1305962 Günümüz sanatına yönelik estetik ve eleştirel bakış açısı kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5
2 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5
3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4
4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek