Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZAE008 Popüler Müzik ve Uygulamaları 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, popüler müzik içeriğinde yer alan zararlı unsurlara, müziğin hangi amaçla kullanıldığına dikkat çekmek ve bu konuda öğrencileri uyarma, hangi müzisyenlerin samimi (otantik) müzik, hangilerinin de bütünüyle ticaret yaptığını iyice kavratabilecek bir şarkıcı ve tür sınıflandırması yapmak,öğrencilerin müziksel seçim ve beğenilerini derinleştirebilmek, pop müziklerin müzikal analizlerini yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bahar GÜDEK

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erol, Ayhan. (2005). Popüler müziği anlamak. İstanbul: Bağlam Yayınları Cook, Nicholas. (1999). Müziğin ABC'si. İstanbul: Kabalcı Yayınevi Boone, B., ve Schonbrun, M. (2018). Müzik Teorisi. İstanbul: Say Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Popüler müziğin tarihsel gelişimi (jazz, rock, blues); major ve minor tonalitede II–V– I, VI–II –V–I kadansları ve marş armonik; düzeye uygun Türkçe ve yabancı populer müzik parçalarının armonik analizi ve bireysel ve topluluk hâlinde icrası; popüler müzik uygulamalarına yönelik etkinliklerin hazırlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 14 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 1
49 Performans 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Popüler kültür ve popüler müzik kavramı popüler kültür ve müzik.pdf
2 Kültür Endüstrisi Yaklaşımı, kültürel çalışmalar. Kültür endüstirisi .pdf
3 Popüler kültür siyasal ekonomi yaklaşımı ve yapısalcı yaklaşım. popüler kültür siyasal ekonomi yaklaşımı ve yapısalcı yaklaşım.pdf
4 Serbest zaman olgusu ve müzik serbest zaman olgusu ve müzik.pdf
5 Popüler müzik ve Adorno popüler müzik ve Adorno.pdf
6 Modernleşme ve popüler müzik modernleşme ve popüler müzik.pdf
7 Türk pop müziğinin tarihsel gelişimi Türk pop müziğini tarihsel gelişimi.pdf
8 Cumhuriyet dönemi öncesi ve sonrası Türk pop müziği storage/app/public/bgudek/134853
Türk pop müziğini tarihsel gelişimi.pdf
9 1920-60 arası Türk pop müziği ve 1960'lar aranjmanlar dönemi cumhuriyet dönemi 1920-1960.pdf
10 vize sınavı
11 1970-1980 arası: popüler müziğin popüler yılları 1970-1980 arası popüler müzik.pdf
12 1980 sonrası teknoloji dönemi pop müzik 1980 sonrası teknoloji destekli pop müzik.pdf
13 Güneş armonisi ve akor merdiveni Güneş armonis- akor merdive- melodi armonizasyonu.1.pdf
14 popüler müziklerde melodi armonizasyonu, akor sesleri ve geçiş notaları. Güneş armonis- akor merdive- melodi armonizasyonu.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1339258 Popüler müzik kavramı hakkında bilgi sahibi olmak
2 1339259 Popüler kültür kuramları ile müzik ilişkisi hakkında bilgi sahibi olmak
3 1339267 Türkçe ve yabancı popüler müziklerin armonik yürüyüşleri hakkında bilgi sahibi olur, buna ilişkin çalgısı ile uygulama örneklerini sunar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 4 4 3 4 3 2 5 5 5 4 4 4 3 2 3 4
2 2 2 3 3 2 2 5 2 2 4 4 4 5 4 4 3 3 2 3
3 3 2 3 4 3 2 4 3 2 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek