Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBAE010 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencileri, insanlığın sürdürülebilir geleceği için en önemli enerji kaynağı olan yenilenebilir enerji hakkında ayrıntılı biçimde bilgilendirmektedir. Öğrenciler ders boyunca yenilenebilir enerjinin oluşumu ve değerlendirilmesi için gerekli olan teknik/mühendislik bilgileri edinmekle kalmayıp, yenilenebilir kaynakların ekonomi, politika ve çevre açılarından önemini de kavrayacaklar dır. Sonunda, yenilenebilir enerjinin neden fosil yakıtlara tercih edilmeleri gerektiği incelenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Hüseyin Kalkan

Ön Koşul Dersleri

Ön koşulsuz

Önerilen Diğer Hususlar

1- Fosil yakıtlarla ilgili çeşitli konular hakkında bilgilenmek ve bu bilgileri belirli analiz ve tasarımlar için kullanabilmek. 2- Çağın sorunları hakkında bilgilenerek, fosil yakıtların üretimi, taşınması ve kullanımının ulusal ve küresel düzeyde ekonomik, politik, sosyal ve çevresel etkilerini kavrayabilmek. 3- Fosil yakıtlarla ilgili verilerin toplanarak, sorunlar ve çözümlerin değerlendirilmesi ve araştırılması için yorumlanması yeteneğinin geliştirilmesi. 4- Çok disiplinle takım çalışmasına aktif olarak iştirak edilerek fosil yakıtların çeşitli konularında İngilizce olarak yazılı ve sözel iletişim kurma yeteneğinin geliştirilmesi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnternet ortamı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yenilenebilir enerjiyle ilgili girişten sonraki ilk bölümde önemli kavramlar ve sınıflamalar tarihsel bakış açısıyla verilecek, fosil yakıtlarla yenilenebilir enerjinin karşılaştırılması yapılacak ve Yeşil Enerji Devrimi ayrıntılarıyla incelenecektir. İkinci bölümde ise, güneş ısı, güneş fotovoltaik, biyomass, jeotermal, hidroelektrik, rüzgar, okyanus, dalga ve akıntılar ile gaz hidrat ve hidrojen gibi alternatif yenilenebilir kaynaklar bütün detayıyla anlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 3 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
54 Ev Ödevi 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yenilenebilir Enerjiye Giriş: Giriş Ders izlencesi ve lojistik Kuvvet, enerji, güç Enerjinin tanımı ve türleri Birincil ve ikincil enerji Enerji çevrimi Birimler ve çevrim faktörleri Yenilenebilir enerjinin avantajları ve dezavantajları Enerji depolama sistemleri.
2 Tarihçe, Kavramlar ve Sınıflamalar: Yenilenebilir enerjinin tarihsel gelişimi Klasik ve neoklasik ekonomistler Korumacılık Doğanın taşıma kapasitesi ve çevreciler Küresel İklim değişikliği Uluslararası politikalar ve mekanizmalar Sürdürülebilir enerji gelişimi Yenilenebilir enerjinin tanımları ve sınıflamaları.
3 Fosil Yakıtlar ve Yenilenebilir Enerji: Fosil yakıtların tanımları ve sınıflamaları Kömür, petrol ve doğal gazın oluşumu Karbon döngüsü Fosil yakıtların kompozisyonu Foosil yakıtların arama, üretim ve tüketimi Fotosentez ve yakma Tükenebilirlik ve tükenemezlik Dünyanın rezervleri ve R/Ü oranları İklim değişikliği ve çevresel bozulmalar.
4 Yeşil Enerji Devrimi: Enerjinin tarihçesi Enerji kaynaklarının yer değişimi Yer değişimin ana dinamikleri Hubbert Eğrisi Petrol Zirvesi teorisi Küresel güçler ve enerji kaynakları Geçiş d Önemleri Doğal gaz çağı Yeşil Enerji paradigması Yakıtların fosilsizleştirilmesi Ulaşım, binalar, sanayi ve elektirk için daha iyi çözümler.
5 Dünya Yenileneilir Enerji Rezerv, Üretim ve Tüketimi Alıştırması: Excel gibi bazı yazılımlar kullanılarak, yenilenebilir enerjilerin rezerv, üretim ve tüketimleri gibi konularında çeşitli değerlendirmelerin yapılması.
6 Güneş Isı Enerjisi: Solar sistemlere giriş Güneş enerjisşnin tarihçesi Doğada solar radrasyonun mevcudiyeti Solar teknolojileri Düşük ısılı güneş enerjisi uygulamaları Aktif ve pasif solar ısıtması Solar thermal makineler ve elektirk üretimi solar teknolojisinin ekonomisi ve Ar-Ge faaliyetleri.
7 Solar Fotovoltaik: Silikonun PV özellikleri Kristalen PV’ler İnce film PV’ler PV modülleri ve kollektörleri Solar PV enerjisinin tüketimi Dünya uygulamaları Solar enerjinin maliyeti ve ekonomisi Solar teknolojilerin AR-Ge faaliyetleri Çevresel konular PV entegrasyonu ve gelecekle ilgili değerlendirmeler.
8 Biyokütle Enerjisi: Isı ve Thermal Elektrik: Biyokütlenin kökeni Biyokütle enerjisinin tanımları ve sınıflamaları Biyokütle enerjisinin tarihçesi ve Odun Çağı Biyomass potansiyeli ve enerji içerikleri Biyokütlenin yakılması Biyokütle çevrim teknolojileri Biyagaz ve çöp gazı Biyoyakıt: Taşımacılığın yakıtı. Biyokütle enerjisinin ekonomisi Çevresel hususlar.
9 Jeotermal Enerji: Isı ve Termal Elektrik: Tanımlar ve tarihçe Jeotermal enerjinin kökeni Jeotermal sistemler Arama, geliştirme ve üretim Jeotermal teknolojileri ve uygulamaları Jeotermal enerjinin ısı kullanımı Elektirk üretimi Dünya potansiyeli Jeotermal enerji tüketimi ve ekonomisi Çevresel değerlendirmeler.
10 Hidroelektrik: Mekanik Elektrik Hidrolojik döngü ve tanımlar Su gücünün kullanımının tarihçesi Hidroelektrik teknolojileri ve ekonomisi Pompalı depolama sistemleri SHP: Küçük Hidroelektrik Santrallar Hidroelektrik potansiyeli Dünyada hidroelektrik kullanımı Çevresel değerlendirmeler Hidroelektriğin geleceği.
11 Rüzgar Enerjisi: Öekanik Elektrik: Dünya rüzgar sisteminin oluşumu Rüzgar enerjisinin kullanımının tarihçesi Fiziksel özellikler ve potansiyel hesaplamaları Rüzgar gücü teknolojileri Rüzgar tribün çeşitleri Rüzgar türbinlerinin aerodinamiği Denizdeki rüzgar santralları Rüzgar gücünün ekonomisi Dünyada rüzgar gücü tüketimi Uluslararası rüzgar enerjisi politikaları.
12 Okyanus, Gelgit ve Dalga Enerjisi: Giriş, Tanımlar ve sınıflamalar Teknik özellikler Tribün teknolojileri Çevresel faktörler Dünya potansiyeli Gelecek ve engeller Dalga enerjisinin fiziksel özellikleri Dünya kaynakları Dalga enerjisi teknolojisi Economik ve çevresel değerlendirmeler.
13 Alternatif Yenilenebilir Enerjiler: Gaz hidratlar: Tanıtım ve tanımlar Gaz hidratların oluşumu Gaz hidratlarların AR-GE’si Arama ve üretim Karadeniz’in gaz hidrat potansiyeli Önemli bir enejri taşıyıcısı olan hidrojen: Hidrojen enerjisinin tarihçesi Hidrojen teknolojileri Yakıt pilleri Hidrojen enerjinin AR-Ge faaliyetleri.
14 Dönem Ödevi ve Sunumlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525494 Fosil yakıtlarla ilgili çeşitli konular hakkında bilgilenmek ve bu bilgileri belirli analiz ve tasarımlar için kullanabilir.
2 1525498 Çağın sorunları hakkında bilgilenerek, fosil yakıtların üretimi, taşınması ve kullanımının ulusal ve küresel düzeyde ekonomik, politik, sosyal ve çevresel etkilerini kavrayabilir.
3 1525500 Fosil yakıtlarla ilgili verilerin toplanarak, sorunlar ve çözümlerin değerlendirilmesi ve araştırılması için yorumlanması yeteneğinin geliştirebilir.
4 1525501 Çok disiplinle takım çalışmasına aktif olarak iştirak edilerek fosil yakıtların çeşitli konularında İngilizce olarak yazılı ve sözel iletişim kurma yeteneğinin geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 2 5 3 3
2 4 4 3 4 5 4 4
3 3 4 4 4 4 4 5
4 5 5 5 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek