Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMAE010 Matematik Sınıflarında İletişim 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Matematiksel bilgi ve düşüncelerin sistematik bir şekilde aktarılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Nurettin DEMİROĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kılıç, Ç.(2019). Matematik Eğitiminde Beceriler, Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.66-90, 2019

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Matematiksel bilgi ve düşüncelerin sistematik bir şekilde aktarılmasına yönelik kavramlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
11 Soru-Yanıt 1 6 6
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matematiğin kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dil olduğunu fark etme,
2 Matematiğin kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dil olduğunu fark etme,
3 Matematiğin sembol ve terimlerini etkili ve doğru kullanma,
4 Matematiğin sembol ve terimlerini etkili ve doğru kullanma
5 Matematiksel dili matematiğin kendi içinde, farklı disiplinlerde ve yaşantısında uygun ve etkili bir biçimde kullanma,
6 Matematiksel dili matematiğin kendi içinde, farklı disiplinlerde ve yaşantısında uygun ve etkili bir biçimde kullanma,
7 Somut model, şekil, resim, grafik, tablo, sembol vb. farklı temsil biçimlerini kullanarak matematiksel düşünceleri ifade etme;
8 Somut model, şekil, resim, grafik, tablo, sembol vb. farklı temsil biçimlerini kullanarak matematiksel düşünceleri ifade etme;
9 Ara Sınav
10 Matematiksel düşünceleri sözlü ve yazılı ifade etme,
11 Günlük dili, matematiksel dil ve sembollerle, matematiksel dili, günlük dil ve sembollerle ilişkilendirme;
12 Günlük dili, matematiksel dil ve sembollerle, matematiksel dili, günlük dil ve sembollerle ilişkilendirme;
13 Matematiksel düşüncelerin doğruluğunu ve anlamını yorumlama.
14 Matematiksel düşüncelerin doğruluğunu ve anlamını yorumlama.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297456 Matematiksel düşünceleri sözlü ve yazılı ifade eder.
2 1297465 Günlük dili, matematiksel dil ve sembollerle, matematiksel dili, günlük dil ve sembollerle ilişkilendirir.
3 1297466 Matematiksel düşüncelerin doğruluğunu ve anlamını yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5
2 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek