Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Medya Okuryazarlığı dersinde incelenen olgu ve olaylar, ayrıca medya sürecinin ne şekilde işlediğini aktaran bilgiler doğrultusunda öğrenci, yazılı basın, televizyon, radyo, çoklu medya araçları vb. gibi medya araçlarını bilinçli kullanabilir. Aynı zamanda kendi medya mesaj ve araçlarını bu bilgiler ışığında oluşturabilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Nevzat BAKIR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

21. Yüzyıl Okuryazarlığı, Ç, Vevat Elma. Alper Kesten, Tessa Juls. Elizabeth Thoman, Ekinoks Yayınevi 2008, Ankara Medya Eğitimi, Divina Frau-Meigs, UNESCO – 2006, Paris, 2006 Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Mutlu Binark, Mine Gencel Bek, Kalkedon Yayınları 2010 Medya Okuryazarlığı Elkitabı, Kemal İnal, Ütopya Yayınları, Ankara, 2009 Medya Okuryazarlığı, Melda Cinman Şimşek, Nurçay Türkoğlu, Parşömen Yayıncılık, İstanbul, 2011 Medya Okuryazarlığına Giriş, Nurdan Öncel Taşkıran, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkileri; bilgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar; telif hakkı; kişilik hakkı; bilgi gizliliği; gizlilik ihlali; medyada dil kullanımı; haberlerin değeri ve nitelik analizi; popüler kültür; medyada kadın ve erkek rolleri; tüketim kültürü ve reklamlar; medyada stereotipleştirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
12 Takım/Grup Çalışması 4 5 20
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya Okuryazarlığı ilkeleri Medya Okuryazarlığı Nitelikleri 1.2.Ders_Merya Okuryazarlığı Nedir.pptx
2 Medya Okuryazarlığı ve Öğretmen Eğitimi
3 Farklı Ülkelerde Öğretmen Eğitiminde Medya Okuryazarlığı Türkiye'de Öğretmen Eğitiminde Medya Okuryazarlığı 3.Bilgi Okuryazarlığı.pptx
4 Medya Okuryazarlığı Becerileri Dersi Öğretim Programının Yapısal Özellikleri Medya Okuryazarlığı Becerileri Öğretim Programının Temel Aldığı Program Tasarım Yaklaşımı ve Program Geliştirme Modeli 4. Sosyal Medya ve Etkileri.pptx
5 Medya Okuryazarlığı Becerileri Öğretim Programının Felsefi ve Psikolojik Temelleri 5. Bilgi Yayma ve Algı Yönetimi.pptx
6 Medya Okuryazarlığı becerileri Öğretim Programının İlgili Olduğu Yönetsel Düzenlemeler, Yeterlikler ve Beceriler
7 Medya Okuryazarlığı Becerileri 6.Haber Değeri, Populer Kultur, Kadın ve Erkek Rolleri.pptx
8 Medya Okuryazarlığı Becerileri Dersi Öğretim Programının Genel Amaçları
9 Arasınav
10 Medya Okuryazarlığı Becerileri Öğretim Programının Üniteleri, Özel Amaçları ve Göstergeler Arasındaki İlişki 7.madya ve dil.pptx
11 Medya Okuryazarlığı Becerileri Öğretim Programının İçeriği
12 Medya Okuryazarlığı Becerileri Öğreim Programının Öğretme-Öğrenme Yaklaşımı 8.Medya ve Hukuk - Etik.pptx
13 Medya Okuryazarlığı Becerileri Öğretim Programının Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı 9.Stereotip ve Medya.pptx
14 Örnek Ders Planları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295925 Geleneksel Okuryazarlık ve görsel okuryazarlık hakkında bilgi oluşturacaktır
2 1295926 Medya Okuryazarlığın Kapsamını tanıyacak ve Medya Okuryazarlığı temel becerileri kazanacaktır
3 1295927 Medya Okuryazarlığını Oluşturan Temel İlkeleri ve İmgelemenin gücü hakkında bilgi edinecektir
4 1295928 İnternet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı hakkında bilgi edinecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4
3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5
4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek