Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Medya Okuryazarlığı dersinde incelenen olgu ve olaylar, ayrıca medya sürecinin ne şekilde işlediğini aktaran bilgiler doğrultusunda öğrenci, yazılı basın, televizyon, radyo, çoklu medya araçları vb. gibi medya araçlarını bilinçli kullanabilir. Aynı zamanda kendi medya mesaj ve araçlarını bu bilgiler ışığında oluşturabilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Nevzat BAKIR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

21. Yüzyıl Okuryazarlığı, Ç, Vevat Elma. Alper Kesten, Tessa Juls. Elizabeth Thoman, Ekinoks Yayınevi 2008, Ankara Medya Eğitimi, Divina Frau-Meigs, UNESCO – 2006, Paris, 2006 Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Mutlu Binark, Mine Gencel Bek, Kalkedon Yayınları 2010 Medya Okuryazarlığı Elkitabı, Kemal İnal, Ütopya Yayınları, Ankara, 2009 Medya Okuryazarlığı, Melda Cinman Şimşek, Nurçay Türkoğlu, Parşömen Yayıncılık, İstanbul, 2011 Medya Okuryazarlığına Giriş, Nurdan Öncel Taşkıran, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkileri; bilgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar; telif hakkı; kişilik hakkı; bilgi gizliliği; gizlilik ihlali; medyada dil kullanımı; haberlerin değeri ve nitelik analizi; popüler kültür; medyada kadın ve erkek rolleri; tüketim kültürü ve reklamlar; medyada stereotipleştirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
12 Takım/Grup Çalışması 4 5 20
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya Okuryazarlığı ilkeleri Medya Okuryazarlığı Nitelikleri
2 Medya Okuryazarlığı ve Öğretmen Eğitimi
3 Farklı Ülkelerde Öğretmen Eğitiminde Medya Okuryazarlığı Türkiye'de Öğretmen Eğitiminde Medya Okuryazarlığı
4 Medya Okuryazarlığı Becerileri Dersi Öğretim Programının Yapısal Özellikleri Medya Okuryazarlığı Becerileri Öğretim Programının Temel Aldığı Program Tasarım Yaklaşımı ve Program Geliştirme Modeli
5 Medya Okuryazarlığı Becerileri Öğretim Programının Felsefi ve Psikolojik Temelleri
6 Medya Okuryazarlığı becerileri Öğretim Programının İlgili Olduğu Yönetsel Düzenlemeler, Yeterlikler ve Beceriler
7 Medya Okuryazarlığı Becerileri
8 Medya Okuryazarlığı Becerileri Dersi Öğretim Programının Genel Amaçları
9 Arasınav
10 Medya Okuryazarlığı Becerileri Öğretim Programının Üniteleri, Özel Amaçları ve Göstergeler Arasındaki İlişki
11 Medya Okuryazarlığı Becerileri Öğretim Programının İçeriği
12 Medya Okuryazarlığı Becerileri Öğreim Programının Öğretme-Öğrenme Yaklaşımı
13 Medya Okuryazarlığı Becerileri Öğretim Programının Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı
14 Örnek Ders Planları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517679 Geleneksel Okuryazarlık ve görsel okuryazarlık hakkında bilgi oluşturacaktır
2 1517680 Medya Okuryazarlığın Kapsamını tanıyacak ve Medya Okuryazarlığı temel becerileri kazanacaktır
3 1517681 Medya Okuryazarlığını Oluşturan Temel İlkeleri ve İmgelemenin gücü hakkında bilgi edinecektir
4 1517682 İnternet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı hakkında bilgi edinecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4
2 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4
3 5 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5
4 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek