Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Türk devletlerinin ortaya çıkışından 20. yüzyıla kadar geçen süre içinde oluşturdukları sanatı öğrencilere tanıtmak, öğretmek, sevdirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Selma KARAAHMET BALCI

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] ASLANAPA, O. , Türk Sanatı, İst. 1989. [2] YETKİN, S. K., Türk Mimarisi, Ank. 1970. [3] KUBAN, D. , 100 Soruda Türkiye Sanatı, İst. 1970. [5] RENDA, G. – EROL, T. , Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, C. I, İst. 1980.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1. hafta Dersin ve kaynakların tanıtımı 2. hafta İslamlıktan önce Türk Sanatı (Hun, Göktürk ve Uygur Sanatı) ve İslamlıktan sonra Türk Sanatı (Karahanlı ve Gazneli Sanatı) 3. hafta Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçukluları Sanatı 4. hafta Beylikler dönemi ve ilk devir Osmanlı mimarisi 5. hafta Klasik Osmanlı devri mimarisi ve diğer sanat alanlarının tanıtımı 6. hafta Batıya açılış ve Osmanlı Sanatı 7. hafta Osmanlı Minyatür Sanatı, minyatür sanatında batılı etkiler, duvar resmi 8. hafta Osmanlı Mimarisinin Olgunluk Dönemi: Mimar Sinan, Son Devir Osmanlı Mimarisi 9. hafta Vize 10. hafta Batılı anlamda Türk Resim Sanatının başlangıcı, askeri ve sivil okullarda sanat eğitimi, Primitifler 11. hafta Cumhuriyet dönemi kültür ve sanat ortamı, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği 12. hafta D grubu, On’lar Grubu, Yeniler Grubu 13. hafta Türk Resminde soyut eğilimler ve yeni figüratif eğilim 14. hafta Türk Grafik, Seramik, Heykel, Özgün Baskı Sanatına ilişkin genel bir değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 75 1
41 Proje Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
23 Proje Sunma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin ve kaynakların tanıtımı
2 İslamlıktan önce Türk Sanatı (Hun, Göktürk ve Uygur Sanatı) ve İslamlıktan sonra Türk Sanatı (Karahanlı ve Gazneli Sanatı)
3 Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçukluları Sanatı
4 Beylikler dönemi ve ilk devir Osmanlı mimarisi
5 Klasik Osmanlı devri mimarisi ve diğer sanat alanlarının tanıtımı
6 Batıya açılış ve Osmanlı Sanatı
7 Osmanlı Minyatür Sanatı, minyatür sanatında batılı etkiler, duvar resmi
8 Osmanlı Mimarisinin Olgunluk Dönemi: Mimar Sinan, Son Devir Osmanlı Mimarisi
9 Vize
10 Batılı anlamda Türk Resim Sanatının başlangıcı, askeri ve sivil okullarda sanat eğitimi, Primitifler
11 Cumhuriyet dönemi kültür ve sanat ortamı, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği
12 D grubu, On’lar Grubu, Yeniler Grubu
13 Türk Resminde soyut eğilimler ve yeni figüratif eğilim
14 Türk Grafik, Seramik, Heykel, Özgün Baskı Sanatına ilişkin genel bir değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312346 Türk Sanatının oluşum ve gelişim süreçlerini neden sonuç ilişkisi içerisinde açıklayabilir.
2 1312345 Başlangıcından Osmanlı dönemi sonuna kadar Türk Sanatını ve sanat eserlerini açıklayabilir.
3 1312348 Türk sanatını dönemsel ve bölgesel üslup farklıları açsından inceleyerek değerlendirebilir.
4 1312347 Türk plastik sanatı ile ilgili kavramları açıklayabilir.
5 1312349 Türk plastik sanatının temel özelliklerini dönemlere göre açıklayabilir.
6 1312350 Türk plastik sanatını dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutlarının tümünü göz önünde bulundurarak değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 5 4 4 3 5 4 3 3
2 2 3 3 4 5 4 5 5 4 3 3 3
3 3 3 4 5 4 3 3 4 5 5 4 3
4 2 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4
5 3 4 5 4 2 4 3 4 3 3 2 3
6 3 5 3 4 4 2 3 5 2 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek