Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Seçmeli dersler arasında yer alan İnsan ilişkileri ve iletişim dersiyle öğrencilerin iletişim becerilerini kazanması ve daha etkili bir iletişim kurabilmesi amaçlanır. Ders içerik açısından oldukça zengindir. İşte, okulda, evde, telefonda, iş görüşmesi sırasında nasıl iletişim kurulması ve iletişim önündeki engeller ve çatışma ve çatışma çözüm yollarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Halil AYTEKİN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Bu konuyla ilgili değişik kitap ve televizyon videoları önerilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnsan İlişkileri ve İletişim. Halil Aytekin. Ankara: Pegem Akademi. Alim Kaya. İnsan İlişkileri ve iletişim.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
10 Tartışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 6 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 8 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim ve iletişimin ögeleri İLETİŞİM I.mp4
1-İletişim sunusu-1.pptx
4 EKİM insan iliskileri ve İletişim.mp4
2 İletişim Türleri: Yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim nedir? İLETİŞİM TÜRLERİ II..mp4
2-İLETİŞİM TÜRLERİ.pptx
3 Beden dilive beden dili aracılığıyla verilen mesajlar 3-BEDEN DİLİ (1).mp4
3-BEDEN DİLİ.pptx
4 Beden dili ve beden dilini kullanma ve okuma 4-BEDEN-DİLİ-SON.pptx
4-BEDEN DİLİ-2.mp4
5 İletişim Fonksiyonları ve engelleri 5-İLETİŞİMİN FONKSİYONLARI VE ENGELLERİ.pptx
6 iletişim fonksiyonları ve engelleri 6-İLETİŞİMİN FONKSİYONLARI VE ENGELLERİ.pptx
7 Etkili iletişim kurmanın temel esasları 7-ETKİLİ İLETİŞİM KURMANIN TEMEL ESASLARI.pptx
8 Kişilerarası ilişkilerde çatışma ve çatışma çözüm yolları 8-catisma ve türleri.pdf
9 Arasınav haftası
10 Ailede iletişim nasıl olmalıdır? Eşler arasında iletişim, çocukla iletişim, "sen dili"" ben dili" 10-AİLEDE İLETİŞİM.pptx
11 Okulda iletişim nasıl olmalıdır? Öğretmen-öğrenci, öğretmen veli, öğrenci veli ilişkisi nasıl olmalıdır? 11-OKULDA İLETİŞİM.pptx
12 Okulda iletişim engelleri ve çözüm yolları 12--OKULDA İLETİŞİM.pptx
13 Öğretmenin beden dili nasıl olmalıdır? 13-ÖĞRETMENİN beden dili SON slayt (1).pptx
14 İş görüşmesinde dikkat edilecek hususlar 14-İş görüşmesinde dikkat edilecek hususlar.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514844 Öğrenci iletişim ve fonksiyonlarını öğrenir.
2 1514845 Kişilerarası Çatışma ve çatışma çözüm yolları ve Kişiler arası ilişkilerde doğru yaklaşım yöntemleri öğrenilir.
3 1514846 Öğrenci, Evde, sınıfta, iş yerinde ve telefonda doğru iletişimin nasıl kurulacağını öğrenir.
4 1514847 Özellikle sınıfta öğretmen-öğrenci arasında doğru iletişim yolları öğrenilir. Öğrenci Diğer iletişim türlerinin yanında, iletişimde özellikle beden dilinin önemini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5
2 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 4
3 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5
4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek