Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Eğitimde program geliştirmeye ilişkin temel kavramların kavranması, program geliştirmenin temellerinin kavranması, bir program tasarısı için ihtiyaç analizi yapabilmek, program geliştirme sürecinde uygun desen ve modelleri seçebilmek, bir program tasarısı hazırlayabilme ve değerlendirebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. MUrat GÖKALP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özcan Demirel, Eğitimde Program Geliştirme: Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Pegem Akademi, 2010. Münire Erden, Eğitimde Program Değerlendirme, Ankara: Pegem A Yayınları, 1995. Hasan Şeker, Eğitimde Program Geliştirme: Kavramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayınları, 2012. Krathwohl, D. ve Anderson, L., Öğrenme Öğretim ve Değerlendirme ile İlgili Bir Sınıflandırma, (Çev. Durmuş Ali Özçelik), Ankara: Pegem Akademi, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitimde program geliştirme kavramları, program geliştirmenin tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temelleri, program geliştirme yaklaşımları ve modelleri, eğitimde ihtiyaç belirleme ve değerlendirme, program geliştirmenin planlanması, program tasarısı hazırlama süreçleri, programın denenmesi, programa süreklilik kazandırılması, program geliştirmede yeni yönelimler ve sürece etkileri, çeşitli program geliştirme çalışmalarının incelenmesi, örnek program taslağının hazırlanması ve değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alan eğitiminde öğretim programı geliştirme süreçleri, kavramlar ve tanımlar
2 Öğretim programının incelenmesi
3 Öğretim programlarının uygulanmasında yaşanan temel sorunlar
4 Farklı öğretim programlarının felsefesi
5 Eğitimde uygulanan temel öğretim programı desenleri
6 Kazanımların Taksonomisi
7 Öğretim ve planlamanın prensipleri, ders öğretim programını planlamanın önemi
8 Yıllık, ünite ve günlük plan geliştirme
9 Konu seçimi ve organizasyonu için stratejiler
10 Ara sınav
11 Eğitim durumlarının düzenlenmesi ve sınama durumları
12 Eğitimde yöntem ve stratejiler
13 Öğretim materyali seçimi ve temel özellikleri
14 Yaşam temelli yaklaşım, yaşam boyu öğrenme, gibi eğitiminde kullanılan yeni yaklaşımlar
15 Öğretmen yeterlikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341482 Öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanmasını kavrar.
2 1341483 Öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesini yapar.
3 1341484 Klasik ve modern öğretim ilke ve yöntemlerini açıklar.
4 1341485 Program geliştirme sürecini açıklar.
5 1341486 Program geliştirme kuram ve yaklaşımlarını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 4 5 3 5 5 3 3 5 4 3 3 4 5 4 4 4 4
2 5 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4
3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 5 4
4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4 3
5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek