Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KENT108 Temel Ekonomi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Kent ve Bölgelerin gelişim süreçlerinin ekonomik mekanizmalarını anlayabilmek ve çözüm üretebilmek için temel iktisadi prensiplerin öğrenciye kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Burcu MÜDERRİSOĞLU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Parkin, M. (2010).İktisat, Akademi Yayıncılık Manisalı, E. (1994). İktisada Giriş, Der yayınevi: İstanbul İnan, H. (2019). Temel Ekonomi (Güncelleştirilmiş sekizinci baskı), İdeal Kültür Yayınları: İstanbul. Dinler, z. (2002). İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları: Ankara.; Kılınçaslan, İ.(2010). Kent Ekonomisi, Ninova Yayınları: İstanbul ; Castells, M., Caraça, J., Cardosa, G. (2012). The cultures of Economic Crisis, Oxford University press (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları): Oxford/İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Genel ekonomi prensipleri ve teorilerinin Şehir ve Bölge Planlama disiplini ile ilişkilendirilmesi. Makro ve mikro iktisat prensip ve teorilerinin temel düzeyde aktarılması ve kentsel verilerin analizine nasıl yansıtılacağının tartışılması. Ekonomik büyüme ve kalkınma faktörlerini küresel sistem ile anlamak ve kalkınma süreçleri ile ilişkilendirmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 2 4 8
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, içeriğin, beklenti ve yöntemlerin aktarılması
2 İktisadi sorun, temel kavramlar ve planlama ilişkisi KENT 108_hAFTA 2.pdf
3 Arz, talep, esneklik KENT 108_hAFTA 3.pdf
4 Arz, talep, esneklik KENT 108_hAFTA 4.pdf
5 Üretim ve üretim faktörleri KENT 108_hAFTA 5.pdf
6 Üretim ve üretim faktörleri KENT 108_hAFTA 5.pdf
7 Fayda ve maliyet KENT 108_hAFTA 9.pdf
8 Fayda ve maliyet KENT 108_hAFTA 9.pdf
9 Piyasalar ve firma dengesi, Tam rekabet, Monopol ve Monopolcü rekabet KENT 108_hAFTA 10.pdf
10 Oligapol Piyasalar KENT 108_hAFTA 11.pdf
11 Milli Gelir, İşsizlik ve İstihdam KENT 108_hAFTA 12.pdf
12 Para Piyasası-Enflasyon ve Ekonomik Kriz KENT 108_hAFTA 13.pdf
13 Ekonomik Büyüme ve Kalkınma KENT 108_hAFTA 13.pdf
14 Alternatif Ekonomi Pratikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513677 Öğrencilerin temel iktisat prensiplerini kullanarak kentsel ve bölgesel verileri analiz edebilme becerisini kazanması
2 1513679 Öğrencilerin makro ve mikro iktisat teorilerini kullanarak planlama sorunlarına stratejik çözümler üretebilmesi
3 1513680 Öğrencilerin planlama mesleğinin farklı disiplinler ile etkileşimini kavrayabilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78536 Fakültemizin vizyonu olan sürdürülebilirlik kavramının kent, bölge ve ulusal ölçekteki karar alma ve plan üretim süreçlerinde ki öneminin kavranması.
2 78537 Doğal ve yapılı çevre dengesinin öneminin kavranması ve doğal kaynakların ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik değerlerinin kazandırılması
3 78538 Sosyal, kültürel ve tarihi mirasın önemi ve korunması değerlerinin kazandırılması.
4 78533 Eleştirel düşünme becerilenin kazanılması ve geliştirilmesi.
5 78534 Tasarım ve planlamaya yönelik uygulama becerilerinin farklı sunum tekniklerine hakimiyet ile kazanılması.
6 78541 Bağımsız ve bireysel çalışma süreçlerinde inisiyatif alabilme, müzakere edebilme ve kararların sorumluluğunu almaya yönelik mesleki becerinin geliştirilmesi
7 78530 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerine hakimiyet, disiplinler arası verilerin yönetimi, analizi ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi
8 78540 Birlikte çalışabilmenin gerektirdiği uyum sağlama, sorumluluk alma gibi becerilerin geliştirilmesi ve kollektif çözümlerin üretilebilmesi
9 78542 Şehir ve bölge planlama mesleğine ilişkin gerekli ve güncel kuramsal, teknik bilgilerin edinilmesi, teori ve pratik arasında bağ kurma becerisinin geliştirilmesi
10 78531 Meslek alanında uygulamaya yönelik ulusal düzeyde ölçekler arası ve farklı uzmanlık gerektiren plan türlerine yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve bu konudaki yasal altlığa hâkim olma.
11 78535 Kent ve/veya bölge ölçeğinde sorun tayin etme, analiz ve sentez verilerini edinme, çözüme yönelik plan ve alternatiflerini oluşturarak bütüncül proje yönetimine yönelik bilgi ve beceri kazanımı.
12 78532 Meslek etiği temelinde şehircilik ilkeleri, plan esasları, kamu/toplum yararı, demokratik katılım, ekonomik refah, sosyal adalet gibi kavramların meslek yaşamı boyunca gözetilmesindeki önemin kavranması
13 78539 Şehir ve bölge planlama eğitiminin gerektirdiği güncel teknolojik plan ve tasarım araçlarını seçme ve kullanma becerisi ile mesleki gerekliliğe yönelik güncel yazılım ve donanımların etkin kullanılma becerisinin kazanılması