Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL224 Bilim Tarihi II 927003 2 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71499 BİLGİ: Felsefe bilgisini kavrayacaktır.
2 71500 Felsefece düşünmenin ne türden bir düşünme olduğunu öğrenecektir.
3 71501 Felsefe bilgisinin koşullarını (düşünmeyi felsefece bir düşünme yapan öğeleri, bilgiyi felsefi bilgi kılan koşulları; felsefe bilgisi ile diğer bilgi türleri arasındaki ayrımları) öğrenecektir.
4 71502 Düşünmenin kurallarını öğrenecektir.
5 71503 Kavramsal düşünmeyi öğrenecektir.
6 71504 Dil, düşünce ve varlık arasında kurulu bağın felsefi bilgisini edinecektir.
7 71505 Felsefenin problem alanlarını (alt disiplinlerini –sanat felsefesi, devlet ve toplum felsefesi, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, etik vb gibi-) öğrenecektir.
8 71506 Felsefe tarihi bilgisini öğrenecektir.
9 71507 Filozofların temel problemlerini, kavramlarını ve çözümlemelerini (doğrudan temel yapıtlarından) öğrenerek onların düşüncelerini kavrayacaktır.
10 71508 BECERİLER: Felsefe problemi keşfetme; bu problemi çözümleme, başka teoriler ile karşılaştırma becerisi kazanacaktır.
11 71509 Felsefe alanında, ilgili bir konuda araştırma yapabilme ve araştırma metinleri yazabilme becerisi kazanacaktır.
12 71510 Felsefe tarihi bilgisini bir başkasına öğretebilecektir.
13 71511 Felsefe bilgisi ile diğer bilgi alanları arasında doğru bağlantı kurarak çalışmalar yürütebilecektir.
14 71512 Ortaya çıkan bir problemi felsefeden hareketle çözümleyecektir.
15 71513 Konuları analitik çözümleyebilecek, kavramsal ve eleştirel düşünerek değerlendirebilecektir.
16 71514 Düşünceyi doğru ifade edebilme becerisi kazanacaktır.
17 71515 MESLEKİ YETKİNLİKLER: Felsefe alanındaki gelişmeleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecektir.
18 71516 Felsefe tarihinin problemlerini yeniden tartışma konusu yapabilecektir; filozofların temel düşüncelerini yeniden değerlendirebilecektir.
19 71517 Felsefe alanına düşünsel bağlamda (farklı bir eleştiri, yeni bir problem, yeni bir çözümleme metodu gibi düşünsel alanlarda) katkılar sunabilecektir.
20 71518 Felsefe alanını ile diğer bilgi alanları ile birleştiren çalışmalar yapabilecektir.
21 71519 Felsefe dışındaki bilgi alanlarını, felsefeden hareketle (bilim felsefesi, metodoloji, hukuk felsefesi, devlet felsefesi, etik gibi alanlara uygun olarak) değerlendirebilecektir.
22 71520 KİŞİSEL YETKİNLİKLER: Felsefe alanında bağımsız olarak araştırma yapabilecek; akademik toplantılarda düşünce ileri sürme ve düşüncesini savunabilecektir.
23 71521 Felsefe alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla yeniden değerlendirebilecektir
24 71522 Felsefe bilgisinin yaşamda yer etmesi için bilginin yayılmasına katkı sunabilecektir.
25 71523 Toplumsal duyarlılık bilinci ile yaşamsal olaylar karşısında sorumluluk alabilecek; insan yaşamının korunmasını merkezi değer alarak dünya sorunları karşısında tutum alabilecek; yaşam alanında, felsefece bir tutuma göre geliştirdiği yaşam örneğini sunabilecektir.
26 71498 Mantıksal akıl yürütme ve yöntem analizlerini kavrama
27 71539 Düşünceyi dil ile doğru biçimde ifade edebilme
28 71540 Konuları analitik yöntemle inceleyebilme
29 71542 Problem çözümünde pratik ve teorik bir akla sahip olma
30 71541 Öğrenilen bilgilerin günlük yaşam içerisindeki hayatı düzenlemesi
31 71546 Akademik veya farklı alanlarda fikirlerini savunabilme
32 71538 Ahlaki sorumlulukların bilincine varabilme
33 71545 Çevre ile olan ilişkilerinde ahlaki bir eylem içerisinde olma
34 71524 Tutarlı bilgiler üreterek özgüven kazanma
35 71544 Toplumsal yaşamda ve meslek hayatında ileri görüşlü olabilme
36 71543 Kazanılan bilgilerin eleştirisini yapabilme
37 71537 Felsefi argümanları açıklayabilmek için gereken yazma ve anlatma yetisi
38 71536 Felsefe tarihini öğrenme
39 71535 Filozofların yaşamlarını öğrenme
40 71530 Eski Grek mitolojisi ve felsefi gelişimin incelenmesi
41 71529 Bilimsel gelişmeler ve felsefe arasındaki ilişkiyi keşfetme
42 71525 Temel felsefi metinlerin incelenmesi
43 71528 Objektif bakış açısına sahip olabilme
44 71526 Farklı düşünceler ile tanışıp, akılcı eleştiriler yapmayı öğrenme
45 71534 Çağdaş sorunları felsefi bakış açısı ile belirtme
46 71533 Düzenli ve tutarlı fikirler üretebilme
47 71532 Felsefi ve etik sorumluluğunun bilincini kazanma
48 71531 Somut ve özet anlamlardan sıyrılıp, derinliğine düşünebilme
49 71527 Kavramsal düşünce üretimi