Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS308 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Türkiye'nin toplumsal yapısını tarihsel süreklilik içinde ele almaktır. Bu ders kapsamında Türk toplumunun toplumsal yapısının ve değişme dinamiğinin incelenmesiyle, bu dersi alacak öğrencilerin Türk toplumu üzerine sosyolojik araştırma yaparken ve bilgi üretirken kendi toplumsal gerçekliklerinin ve tarihsel birikimlerinin farkında olmaları amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İlyas Sucu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Birsen Gökçe, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş Yayınevi, Ankara, 2013. Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014. Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye, 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Remzi Yay., 2016. Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005. Etyen Mahçupyan, Türkiye’yi Anlamak, Profil Yayıncılık, İstanbul, 2015. F. Alpkaya & B. Duru, 1920’den Günümüze Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim, Phoenix Yayınevi, 2012. Hasan Bülent Kahraman, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi II: 1920-1960, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2010. İsmail Kara, Din ile Modernleşme Arasında, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2005. Levent Köker, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013. Lütfi Sunar, Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2019. Mehmet Zencirkıran, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Dora Yayıncılık, Bursa, 2016. Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında Türkiye Cumhuriyetinin Osmanlı İmparatorluğu ile toplumsal yapı unsurları ve zihniyet düzeyindeki süreklilik ve kopuşları ele alınacaktır. Ayrıca Cumhuriyet sonrası Türk toplum yapısı siyaset, iktisat, sivil toplum, din, eğitim, kentleşme gibi temalar çerçevesinde tahlil edilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği, işleyiş yöntemi, kaynaklar ve değerlendirme ile ilgili bilgilendirme Yok Yok
2 a. Kavramsal ve kuramsal çerçeve: Toplum, toplumsal yapı ve toplumsal kurumlar b. Gündelik hayat pratiklerinde toplumsal değişimi izlemek Yok Yok
3 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e: Süreklilikler ve kopuşlar Yok Yok
4 Cumhuriyet’in yeni Türk toplum tasarımı ve Kemalizm Yok Yok
5 a. Köylücülük ve Türk kimliği b. Devletçi ekonomik politikalar ve kadro hareketi Yok Yok
6 1950 sonrası Türkiye’de toplumun yeniden biçimlenişi: Demokrasi Yok Yok
7 1960-1980 arası Türkiye’de siyaset/iktisat ve toplumun genel görünümü Yok Yok
8 1980 ve sonrası Türkiye’de siyaset/iktisat ve toplumun genel görünümü Yok Yok
9 Ara sınav Ara sınav Yok
10 Türkiye’de nüfus, kırsal yapı, göç ve kentleşme Yok Yok
11 Türkiye’de nüfus, kırsal yapı, göç ve kentleşme Yok Yok
12 a. Türkiye’de gelir dağılımı ve yoksulluk b. Toplumsal Değişme Dinamikleri Yok Yok
13 Türkiye’de günlük hayat pratikleri Yok Yok
14 a. Türkiye’nin toplumsal yapı özellikleri ve günümüz Türkiye’sinde bazı tespitler b. Genel değerlendirme Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298174 Toplumsal yapı ve değişme kavramlarını açıklar.
2 1298172 Osmanlıdan Cumhuriyet’e geçiş sürecinin yapısal düzeyde tanır.
3 1298176 Türkiye ile Osmanlı toplum yapısı arasındaki süreklilik ve değişme unsurlarını fark eder.
4 1298173 Cumhuriyet devrimlerinin toplumsal yapı üzerine etkilerini tartışır.
5 1298175 Türk toplum yapısının genel özellikleri izah eder.
6 1298177 1950 sonrası toplumsal değişimi açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63778 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
4 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
5 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
6 63782 Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
7 63784 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
8 63793 Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
9 63785 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
10 63794 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
11 63786 Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
12 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
13 63788 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
14 63789 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
15 63790 Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
16 63791 Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
17 63792 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1
2 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 5 4 4
3
4 5 3 4 5 3 3 4 5 3 5 4 4 3 3 4 4 3
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek