Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT116 Harita Mühendisliğine Giriş ve Meslek Etiği 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Harita mühendislerinin çalışma alanlarının, jeodezik ölçme aletlerinin tanıtılması ve mesleki temel kavramların öğretilmesi.Öğrencilerde Etik, Ahlak, Mesleki Etik kavramlarının farkındalığını artırmak ve Meslek hayatında Etik'in Önemini vurgulamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nükhet KONUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sebahattin Bektaş, 2009. Pratik Jeodezi, OMÜ Yayını, Samsun. Cevat İnal, Ali Erdi, Ferruh Yıldız, 2002. Topografya, Konya. HKMO, 2008. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, İşkur Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara. Seyhan Uygur ONBAŞIOĞLU, 2003. "Mühendislik Etiği", Doğa Yayıncılık Immanuel KANT, 2003. "Ethica Etik Üzerine Dersler", Pencere Yayınları, ISBN 9758461940 Rasim DENİZ, Cengizhan İPBÜKER, Çiğdem GÖKSEL, 2005. "Mühendislik Etiği Ders Notu), İTÜ, İstanbul

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Harita mühendislerinin çalışma alanları, çalıştığı kurum ve kuruluşlar; Harita türleri; Ölçek; Ölçme ve ölçüm aletleri; Topoğrafik harita, halihazır harita; Tapu, kadastro ve imar ile ilgili temel kavramlar. Etik, Ahlak, Mesleki Etik kavramlarının tanımı, Mesleki Değerler, Mesleki Etik kavramı Harita Mühendisliğinde Etik Kavramı, Harita Mühendisliğinde Etik'e duyulan Gereksinim, Türkiye'de Harita Mühendisliğindeki Etik İlkelere ve Kurallara Yönelik Düzenlemeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
9 Problem Çözümü 13 5 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Harita mühendisliğinin tanımı, Harita mühendislerinin görev alanları, çalıştığı kurum ve kuruluşlar
2 Harita türleri, Haritalarda yer alan bilgiler
3 Ölçek kavramı
4 Yeryüzü üzerinde doğal ve yapay nesneler ve harita üzerinde gösterimleri
5 harita üretim yöntemleri
6 Poligon, nirengi, nivelman, Röper alımı
7 Eş yükseklik eğrisi, Eğim hesabı
8 Ara Sınav
9 Tapu, kadastro ve imar ile ilgili kavramlar
10 Etik Nedir? Etik-Ahlak kavramı
11 Meslek, Mesleki Değerler kavramları, Meslek Etiği, Mühendislik Etiği
12 Etik ve Mesleki değerler Arasındaki ilişkiler
13 Ara Sınav II
14 Harita Mühendisliğinde Etik İlkeler ve Kurallar, Harita mühendisliği’nde etiğe duyulan gereksinim, Türkiye’de Harita Mühendisliğindeki etik ilkelere ve Kurallara Yönelik üzenlemeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304874 Jeodezik ölçüm aletlerini öğrenir ve basit ölçüm aletlerini kullanır
2 1304877 Tapu, kadastro ve imar ile ilgili temel kavramları açıklar
3 1304888 Etik'in tanımı, önemi anlamı ve çalışma hayatındaki gerekliliği konusunda bilgi sahibi olmak
4 1304895 Mesleki değerler ve meslek etiği kavramları konusunda bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2
3 3 4 4 3
4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek