Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT232 Şehir ve Bölge Planlama 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Şehir planlamadaki gelişimi açısından ülkemizdeki durumun kavranması, bu gelişimi yönlendiren süreçler, planlama, uygulama ve uygulama problemlerinin çözümlerini gerçekleştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Faik Ahmet SesLi

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydemir, Ş., Aydemir, S., Ökten, N., Öksüz, A., M., Sancar, C., Özyaba, M., Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, K.T.Ü Matb. Ders Notları No:54, Trabzon, 1999. Keleş, R., Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, 1990. Keleş, R., Kentbilim İlkeleri, Sevinç Matbaası, 1976. Suher, H., Şehircilik, İTÜ Mimarlık Fak. Yayını, 1996. Dale, P. ve McLaughlin, J. D. (1988), Land Information Management, Clarendon Press, Oxford. Akyol, N., Sesli, F.A., Bostancı, H.T., “Bayburt İli İmar Uygulamaları ve Modern Şehircilik İlişkileri”, 10. Yılında Bayburt Vilayeti Sempozyumu, 20 – 22 Temmuz 1999, Bayburt. Yaprak, Ö. B., Sesli, F. A. ve Akyol, N., “Trabzon’da Planlama Politikalarının Değişimi ve Mülkiyete Olan Etkileri”, Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası 9. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Bildiriler Kitabı, s.769-780, 31 Mart - 4 Nisan 2003, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sürdürülebilirlik kavramı, Ülke, bölge ve kent planlamasının temel tanım ve kavramları. Yerleşmeler sistemi, yerleşmelerin ve planlamanın evrimi. Arazi kullanımı ve planlamanın temel ilkeleri. Fiziki Planlamadaki Kentsel Yaşam Fonksiyonları, Türkiye’de kent planlama süreci ve yasal dayanakların irdelenmesi. Türkiye’de Planlama Hiyerarşisi ve Plan Çeşitleri, Bölge-Çevre Düzeni-Uygulama İmar Planları, Plan Yapımı ve Onaylaması aşamaları ve İlgili Mevzuat, İmar Planı Değişiklikleri ve türleri, Kentsel Altyapı, Kentsel Teknik Altyapı, Ulaşım Ağı Planlaması ve temel ilkeleri, Ulaşım Sistemlerinin Özellikleri, Kentsel Sosyal Donatılar ve Hizmet Mesafeleri, Kavşaklar ve Kavşak Tipleri, Yapı düzenlerine ait tanımlamalar ve ilgili mevzuat, parselasyon esasları ve çözümlü örnekler, Parsellemede sosyo-ekonomik ölçütler ve proje standartları planlama sürecinde ölçme ve haritacılık hizmetleri ve işlevi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 67 1
4 Quiz 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 7 2 14
2 Final Sınavı 6 2 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sürdürülebilirlik kavramı, Ülke, bölge ve kent planlaması kavramlarının tanımı ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA_2019-2020.pdf
2 Yerleşmeler sistemi
3 Yerleşmelerin ve planlamanın evrimi
4 Yerleşmelerin ve planlamanın evrimi
5 Arazi kullanımı ve planlama ilkeleri
6 Plan çeşitleri ve kademelenmesi
7 Türkiye’de kent planlama süreci ve yasal dayanakların irdelenmesi
8 Türkiye’de kent planlama süreci ve yasal dayanakların irdelenmesi
9 ARA SINAV
10 Kavşak çeşitleri ve uygulama esasları
11 Parsellemede sosyo-ekonomik ölçütler ve proje standartları planlama sürecinde ölçme ve haritacılık hizmetleri ve işlevi.
12 Yapı düzeni çeşitleri ve yapı yaklaşma mesafeleri
13 Yapı düzenleri ve parselasyon esasları (örnek çözümü)
14 Yapı düzenleri ve parselasyon esasları (örnek çözümü)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295371 kentleşme olgusunu, olumlu ve olumsuz yönlerini ve temel kentleşme kuramlarını kavrayacaklar
2 1295372 kent fiziksel formlarının ve arazi kullanımlarının farkına varabilecekler
3 1295373 kentsel problemleri anlayabilecekler
4 1295374 imar planını değerlendirebilme ve okuyabilme yeteneğini kazanabilecekler
5 1295370 Parselasyon işlemi yapabilecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek