Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT232 Şehir ve Bölge Planlama 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Şehir planlamadaki gelişimi açısından ülkemizdeki durumun kavranması, bu gelişimi yönlendiren süreçler, planlama, uygulama ve uygulama problemlerinin çözümlerini gerçekleştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydemir, Ş., Aydemir, S., Ökten, N., Öksüz, A., M., Sancar, C., Özyaba, M., Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, K.T.Ü Matb. Ders Notları No:54, Trabzon, 1999. Keleş, R., Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, 1990. Keleş, R., Kentbilim İlkeleri, Sevinç Matbaası, 1976. Suher, H., Şehircilik, İTÜ Mimarlık Fak. Yayını, 1996. Dale, P. ve McLaughlin, J. D. (1988), Land Information Management, Clarendon Press, Oxford. Akyol, N., Sesli, F.A., Bostancı, H.T., “Bayburt İli İmar Uygulamaları ve Modern Şehircilik İlişkileri”, 10. Yılında Bayburt Vilayeti Sempozyumu, 20 – 22 Temmuz 1999, Bayburt. Yaprak, Ö. B., Sesli, F. A. ve Akyol, N., “Trabzon’da Planlama Politikalarının Değişimi ve Mülkiyete Olan Etkileri”, Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası 9. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Bildiriler Kitabı, s.769-780, 31 Mart - 4 Nisan 2003, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Sürdürülebilirlik kavramı, Ülke, bölge ve kent planlamasının temel tanım ve kavramları. Yerleşmeler sistemi, yerleşmelerin ve planlamanın evrimi. Arazi kullanımı ve planlamanın temel ilkeleri. Fiziki Planlamadaki Kentsel Yaşam Fonksiyonları, Türkiye’de kent planlama süreci ve yasal dayanakların irdelenmesi. Türkiye’de Planlama Hiyerarşisi ve Plan Çeşitleri, Bölge-Çevre Düzeni-Uygulama İmar Planları, Plan Yapımı ve Onaylaması aşamaları ve İlgili Mevzuat, İmar Planı Değişiklikleri ve türleri, Kentsel Altyapı, Kentsel Teknik Altyapı, Ulaşım Ağı Planlaması ve temel ilkeleri, Ulaşım Sistemlerinin Özellikleri, Kentsel Sosyal Donatılar ve Hizmet Mesafeleri, Kavşaklar ve Kavşak Tipleri, Yapı düzenlerine ait tanımlamalar ve ilgili mevzuat, parselasyon esasları ve çözümlü örnekler, Parsellemede sosyo-ekonomik ölçütler ve proje standartları planlama sürecinde ölçme ve haritacılık hizmetleri ve işlevi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 67 1
4 Quiz 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 7 2 14
2 Final Sınavı 6 2 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sürdürülebilirlik kavramı, Ülke, bölge ve kent planlaması kavramlarının tanımı ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA_son_2019-2020.pdf
2 Yerleşmeler sistemi
3 Yerleşmelerin ve planlamanın evrimi
4 Yerleşmelerin ve planlamanın evrimi
5 Arazi kullanımı ve planlama ilkeleri
6 Plan çeşitleri ve kademelenmesi
7 Türkiye’de kent planlama süreci ve yasal dayanakların irdelenmesi ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA_HAFTA 7-8.pdf
8 Türkiye’de kent planlama süreci ve yasal dayanakların irdelenmesi ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA_HAFTA 7-8.pdf
9 ARA SINAV ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA_hafta 9.pdf
10 Kavşak çeşitleri ve uygulama esasları ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA_hafta 10.pdf
11 Parsellemede sosyo-ekonomik ölçütler ve proje standartları planlama sürecinde ölçme ve haritacılık hizmetleri ve işlevi. ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA_hafta 11.pdf
12 Yapı düzeni çeşitleri ve yapı yaklaşma mesafeleri ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA_hafta 12_son.pdf
13 Yapı düzenleri ve parselasyon esasları (örnek çözümü)
14 Yapı düzenleri ve parselasyon esasları (örnek çözümü)
15 GENEL DEĞERLENDİRME

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513402 kentleşme olgusunu, olumlu ve olumsuz yönlerini ve temel kentleşme kuramlarını kavrayacaklar
2 1513403 kent fiziksel formlarının ve arazi kullanımlarının farkına varabilecekler
3 1513404 sürdürülebilir kalkınma kavramını kavrayacaklar ve kentsel problemleri anlayabilecekler
4 1513405 imar planını değerlendirebilme ve okuyabilme yeteneğini kazanabilecekler
5 1513401 Parselasyon işlemi yapabilecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77730 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77731 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77732 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77733 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78071 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 77734 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77735 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 77736 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78072 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77737 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 78073 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5 5
4 5 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek