Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM417 İş hukuku ve Meslek Etiği 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Bu ders sayesinde, öğrenci çalışma yaşamında işgören ve işverenin birbirlerine karşı hak ve yükümlülüklerini ve mesleki etik değerlerini öğrenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cüneyt MUMCU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cüneyt Mumcu, İş Hukuku Ders Notları Ülkün Tansel, Mühendislikte Meslek Ahlakı, ODTÜ Yayın, Ankara, 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku ve Meslek Etiği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş hukukunun temel konusu, kavramları, özellikleri ve kaynakları
2 Bireysel İş Sözleşmesinin Tanımı, Özellikleri, Türleri
3 İş Sözleşmesinden doğan borçlar, çalışma yasakları, sözleşme yapma yükümü
4 Çalışma ve Dinlenme Süreleri
5 Ücret, Asgari Ücret
6 Sözleşmenin Sona Ermesinin Neden ve Sonuçları
7 Sendikaların tanım ve özellikleri
8 Sendikaların kurulması ve yetkili kurulları
9 Arasınav
10 Sendikaların Faaliyetleri ve Yasaklanan Faaliyetler
11 Toplu İş Sözleşmesinin İmzalanması
12 Toplu İş Uyuşmazlığı, Grev ve Lokavt
13 Genel Etik
14 Mühendislik Etiği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294995 İş Hukukunun temel kavramlarını öğrenir.
2 1294996 Bireysel İş hukuku alanındaki konuları öğrenir.
3 1294997 Toplu İş hukuku alanındaki konuları öğrenir.
4 1294998 Etik kavramını, meslek etiğini ve mühendislik mesleğinin etik kurallarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek