Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Öğretim teknolojilerine ilişkin kavramları tanımlayabilme, öğretim teknolojisinin önemini kavrama, öğretim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile uygulayabilme, eğitimde bilgi teknolojilerinin etkilerini kavrayabilme, ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamalarından haberdar olma, öğretim materyali tasarlama konusunda güncel bilgiye sahip olma, temel materyal hazırlama yaklaşımlarını açıklayabilme. Öğretim materyali tasarlamada güncel kuram ve süreçleri bilme, öğrenme yaklaşımlarını bilme ve materyal tasarlama süreçlerini bu yaklaşımlar bağlamında gerçekleştirebilme. bilgisayar destekli öğretim ortamlarını ve özelliklerini tanıyabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Safa ÇELEBİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yanpar Yelken, T. (2015). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. 13. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık. Elektronik Öğrenme Materyali Tasarımı ve Uygulama Örnekleri, 295. Seferoğlu, S. S. (2015). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı.Ankara:Pegem Akademi Yayıncılık. İşman,A.(2005).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.,Ankara:Pegem Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Eğitimde bilgi teknolojileri; Öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; Öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; Öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; Güncel okuryazarlıklar; Araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; Öğretim materyallerinin tasarımı; Tematik öğretim materyali tasarlama; Alana özgü nesne ambarı oluşturma, Öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar. Eğitimin, eğitim programının, teknolojinin, eğitim teknolojisinin ve öğretim teknolojisinin tanımı. öğretim teknolojisi tarihi
2 Öğrenme kuramları ve MEB Programı, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı.
3 Öğretim Tasarımı Modelleri, öğretim materyallerinin tasarlanması, hazırlanması ve seçimi
4 Öğretimde Kullanılan Görsel ve İşitsel Araçlar
5 İletişim Teknolojileri ve Eğitimdeki Uygulamaları
6 İletişim ve Etkili Sunum Teknikleri
7 Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımında öğretmen nitelikleri, öğretmenlerin araç-gereç seçimini etkileyen faktörler.
8 Ara sınav
9 Bilgisayar destekli ders materyallerinin (power-point, movie maker vb.) hazırlanması ve sınıfta sunulması
10 Eğitimde internetin kullanılması ve uzaktan eğitimin yararları,Eğitim yazılımlarının incelenmesi,
11 Materyal geliştirme ve değerlendirme
12 Materyal geliştirme ve değerlendirme
13 Materyal geliştirme ve değerlendirme
14 Genel sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293431 Öğretim teknolojisi kavramını açıklar.
2 1293478 Eğitim ortamlarında bilgi teknolojilerinin kullanımının önemini açıklar.
3 1293479 Eğitim ortamlarında kullanılacak öğretim teknolojilerini sınıflar.
4 1293480 Öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımları açıklar.
5 1293481 Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim süreçlerinde öğretim teknolojilerine yönelik güncel uygulamaları karşılaştırır.
6 1293497 Öğretim materyallerini geliştirmeye yönelik tasarım ilkelerini açıklar.
7 1293498 Öğretim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile bağdaştırır.
8 1293499 Öğretim materyallerini amaca uygunluğu ve işlerliği açısından değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.