Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSAE205 Batı Sanatı Tarihi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Orta Çağdan 20. yüzyıl başlarına kadar olan dönemler boyunca Avrupa’da, Plastik sanatlar alanında ortaya çıkan belli başlı sanat akımları, sanatçılar ve üslupları incelenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Murat AĞÇİÇEK

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) LYNTON, Norbert, Modern Sanatın Öyküsü 1997 2) Anna- Carola Krausse, Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü, 2005 3) Heinrich Wölfflin Sanat Tarihinin Temel Kavramları II. Basım, Remzi Kitabevi, 1985 4) M. Ş. İpşiroğlu, S. Eyüboğlu, Avrupa Resminde Gerçek Duygusu İst. Ün. Ed. Fak. Yay., 1972 5) Dr. Engin Beksaç, Avrupa Sanatı, Troya Yay., 1994 5) GOMBRİCH, E.H., Sanatın Öyküsü, İst. 1976 6) TURANİ, A. Dünya Sanatı Tarihi, Ank. 1983 7) YETKİN, S. K. Büyük Ressamlar, Ank. 2007 8) HILLYER, V.M. HUEY, E.G., Architecture, New York 1967 9) READ, H. Sanatın Anlamı, İst. 1974. 10) ERNST FISHER Sanatın Gerekliliği, V Yay. 11) ZAHİR GÜVEMLİ, Sanat tarihi, Varlık Yay. 12) AYLA ERSOY, Sanat Kavramlarına Giriş, Beta yay. 13) FRANCE FARAGO, Sanat, Doğubatı Yay. 14) MÜLAYİM, Selçuk. Sanat Tarihinde Araştırma ve Metot, Ankara, Titiz Ofset-Basımevi, 1982 15) FISCHER, Ernst. Sanatın Gerekliliği, (Çev. Cevat Çapan), İstanbul, e Yayınları, 1980 16) SÖZEN M., Tanyeli U., Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1986 17) TURANİ A., Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü, Ankara 1968 18) Batur E, İmgeleri Kim Dinler, YKY 2004 19) Cömert B, Sanat Tarihi I Mitoloji ve İkonografi, De Ki Basım Yay. 2006 20) Michellet, Rönesans, MEB 1989 21) Mülayim S, Sanat Tarihine Giriş, yeditepe yay. 2018 22) Lhote A, Sunu: Jean Cassou, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge Yay. 2000 23) Ocvirk, Stinson, Wigg, Bone, Cayton Sanatın Temelleri (Teori ve Uygulama) Karakalem Kitabevi Yay. 2015 24) Thompson J, Modern Resim Nasıl Okunur, hayalperest Yay. 25) Bates Lowry, Sanatı Görmek, İş Bankası yayınları, 1972

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Plastik Sanatlar alanında (Resim, mimari ve heykelde) Avrupa’da ortaya çıkan (Erken Hristiyanlık döneminden, XIX. Yüzyılın sonuna kadar) belli başlı sanat gelişmelerinin incelenmesi:Toplumsal, ekonomik ve siyasi koşullarla bağlantılı olarak sanat alanındaki gelişmeler incelenecektir. Derste resim, heykel, mimari ve seramik alanındaki örnekler üzerinde durulacak, farklı malzeme ve teknikler, sanatçılar, sanat koruyucuları, sanat kurumları ve sanat eserleri gibi konular değerlendirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 1 5
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Erken Hristiyanlık döneminde Avrupa’da Sanat Resim, Heykel, Mimari) Anlatım, Pover Point Sunum, Video Gösterim.
2 Ortaçağ Avrupa Sanatı- Roman Sanatı (Karolenj ve Romanesk Dönem) Anlatım, Pover Point Sunum, Video Gösterim
3 Ortaçağ Avrupa Sanatı- Gotik Sanat (Gotik Dönem) Anlatım, Pover Point Sunum, Video Gösterim
4 Avrupa’da Rönesansın ortaya çıkış nedenleri, düşünce yapısının değişmesi.
5 Rönesans mimarisi.
6 İtalya’da Erken Rönesans 1400-1500 ( Primitifler- Floransa, kuzey İtalya )
7 Yüksek Rönesans (Mükemmele Ulaşan Uyum): Resim, Heykel, Mimarlık (1500-1600)
8 Maniyerizm: Mimarlık, Resim ve Heykel
9 Barok mimari, Resim ve Heykel.
10 Ara sınav.
11 Barok resim sanatı.
12 18.yüzyıl Avrupa Sanatı- Rokoko
13 19. yüzyıl Avrupa Sanatı; Neo- Klasizim, Romantizm, Realizm
14 19. yüzyıl Avrupa Sanatı; Expresyonizm, Empresyonizm 20. yüzyıl Avrupa sanatı; Kübizm, ...

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294613 Akademik resmin kurallarını – yapılmış örneklerin ışığında – öğrenebilirler.
2 1294614 Eleştirel düşünce yeteneklerini geliştirebilirler.
3 1294615 Erken Hristiyanlık döneminden, XIX. Yüzyılın sonuna kadar Plastik Sanatlar alanındaki belli başlı sanat gelişmelerini öğrenebilir.
4 1294616 Geçmişteki farklı perspektiflerden ve uygulamalardan yararlanarak yeni tasarımlar ve uygulamalar ortaya çıkarabilirler.
5 1299402 Sanatsal gelişimlerin toplum yalşantısı üzerindeki etkilerini izleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 5 4 4 4 5 4 3
2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3
3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek