Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS219 Kültürel Antropoloji 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu ders ile Sosyal/kültürel antropoloji disiplininin tarihsel gelişimini, temel kavramlarını, antrpololjik kuramları, ilgilendiği konuları, yöntemini ve bakış açısını küreselleşen dünyada kazandığı önemi ve özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Tarık YAZAR, Prof. Dr. Ali TOMAK, Prof. Dr. Ali SEYLAN, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tezcan, Mahmut, (2008). Kültürel Antropoloji-Giriş, Maya Akademi, İstanbul. 2. Bates, Daniel G., (2009). XXI.y.yılda Kültürel Antropolji, “İnsanın Doğadaki Yeri”. İstanbul Bilgi Üniversitesi. 3. Auge, Marc, (2005). Antropoloji, dost Kitabevi. 4.Mauss, Marcel, (2001). Sosyoloji ve Antropoloji, Doğu-Batı yayınevi. 5. Bock, Philip K., (2001). İnsan Davranışının Kültürel Temelleri, İmge Yayınevi. 6. Özbudun, Sibel, (2005). Antropoloji: Kuramlar Kuramcılar, Dipnot yayınevi. 7. Kottak, Conrad Philip, (2001). Antropoloji: İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış. 8. Haviland, William A. (2008). Kültürel Antropoloji. Çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu. İstanbul: Kaknüs Yayınları. 9. Wulf, Christoph. (2004).Tarihsel Kültürel Antropoloji. Çev. Özgür Dünya Sarısoy. Ankara: Dipnot Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, Kültür ve antropoloji, Kültürel Antropolojinin temel konuları ve kültürün özellikleri, modern İnsanın kökeni, Antropolojik kuramlar, toplumsal cinsiyet, evlilik, aile ve akrabalık sistemleri, kültürler arasındaki farklılıkların nedenleri, sosyal organizasyonlar, kültür ve kişilik ilişkileri anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
34 Okuma 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 “Kültür ve Antropoloji” kavramlarına giriş.
2 Antropoloji nedir?, Tarih öncesi ilkel topluluklar, Kültürel Antropolojinin temel konuları ve kültür’ün özellikleri.
3 Kültürle ilgili temel kavramlar, Tarih öncesi ve ilk çağ uygarlıkları.
4 Modern İnsanın kökeni, ilkel düşünce ve ilkel zihniyet.
5 Paleoantropoloji, Fiziksel Antropoloji, Kültürel Antropoloji ve Etnoloji.
6 Antropolojik kuramların gelişmesi, işlevselci akım, birey ve toplum.
7 Kültür, ekoloji, üretim ve ekonomik antropoloji biçimleri, (mal ve hizmet üretimi ve tüketimi).
8 Yaşam biçimlerine göre toplum türleri.
9 Ara Sınav.
10 Toplumsal Cinsiyet, Evlilik, Aile ve akrabalık sistemleri.
11 Sosyal Organizasyonlar, kültür ve kişilik ilişkileri.
12 Eğitim Antropolojisi ve Din Antropolojisi.
13 Kültürel Değişim, Küreselleşme ve Antropoloji
14 Küreselleşme, Uygulamalı Antropoloji ve genel değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310371 Sosyal ve kültürel antropolojinin bir bilim olarak kökenini, alt alanlarını, gelişimini, tarihçesini ve temel kavramlarını değerlendirebilir.
2 1310372 Antropolojide etnografya örneklerinden metinler okuyarak tartışabilir, araştırma yöntemlerini ve gözlem yönteminin etik sorunlarını tartışabilir, eleştirel düşünebilir.
3 1310373 Kültür analizinin temel konularını kavrayabilir, bütüncül bakış açısı geliştirebilir ve sosyal organizasyon biçimlerini sınıflandırabilir.
4 1310374 Kültürel antropolojide Aile, evlilik, akrabalık, soy kavramlarını, kültür içerisindeki rolünü ve farklı kültürlerdeki görünümlerini değerlendirebilir.
5 1310375 Kurumların, sembollerin, sosyal yapıların etkileşimini, zaman içerisindeki değişimini ve farklı formlar altında görünümlerini karşılaştırabilir ve kültürel değişim olgusunu yorumlayabilir.
6 1310376 Farklı coğrafyalarda, farklı ekolojik koşullarda yaşayan değişik kültürleri anlayabilir, farklı topluluklar üzerine yazılmış etnografya örneklerini çözümleyebilir ve kültürleri bütüncül yaklaşımla değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek